12 Ağustos 2009 Çarşamba

Selimname -Kalkandelenli ve bizim kayılardan Zeyfe Eminlerden Hoca Sadettin efendi selimnameleri

 1. yahya kemâl beyatlı'nın "eski şiirin rüzgârıyle" kitabının ilk bölümüdür selîmnâme.

  devr-i sultan selîm'i yazmak içün
  seyf-i meslûl kıldı hâmesini
  halk yahya kemâl'e rahmet okur
  gûşederken selîmnâme'sini

  (bkz: başlayış)
  (bkz: sefer)
  (bkz: çaldıran)
  (bkz: toplayış)
  (bkz: mercidâbık)
  (bkz: ridânıyye)
  (bkz: rıhlet)

  iç. "eski şiirin rüzgârıyle", istanbul fetih cemiyeti yayınları no: 49 / yahyâ kemal enstitüsü no: 5 / yahyâ kemal külliyatı no: 2, 1.b., istanbul-1962, s. 6-20.
  (rehayunluel, 24.07.2003 09:52)


 2. osmanlı padişahı yavuz sultan selimin (1512-1520) trabzon valiliğinden (1509) başlayarak önce gürcülerle, ardından babası ve kardeşleriyle olan mücadelelerinden, ve nihayet tahta geçip safevi ve memluklularla yaptığı savaşlardan bahseden müstakil eserler. bazı önemli selimname müellifleri şunlardır:
  -ishak çelebi
  -keşfi mehmed çelebi
  -idris-i bitlisi
  -kalkandelenli sucudi
  -ibn-i kemal
  -celalzade mustafa
  -hoca saadeddin efendi
  (peter pan, 24.12.2005 22:54)


 3. başlayış

  - 1514 –
  eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelür
  gûş-î cihâne velvele-î bâl ü per gelür

  devr-î fütûhu sûr-ı sirâfil* müjdeler
  hak’dan nizâm-ı âlemi te’mîne er gelür

  ebvâb-ı ravza-î nebevî’den firiştegân
  cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelür

  derk ettiler ki merkad-i pâk-î muhammed’e
  rûhü’l-kudüs’le arş-ı hudâ’dan haber gelür

  rûy-î zemîni tâbi-i fermânı kılmağa
  sultan selîm han gibi şîr-i ner gelür

  râyâtının alemleri üstünde uçmağa
  sîmürg-i feth hem-çü nesîm-î seher gelür

  hâkan ki at sürünce bir iklîm-i düşmene
  pîş ü pesinde mahşer-i tîg ü teber gelür

  ey gaasıb-ı diyâr-ı arab bekle vaktini
  evvel cezâ-yı saltanat-ı sürh-ser gelür

  kaç fâtih-î zaman gören iran-zemin bugün
  görsün kiminle hangi cüyûş-î zafer gelür

  tekbîrlerle halka ıyân oldu tûğlar
  sahrâ-yı üsküdâr’e revân oldu tûğlar
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:01)


 4. sefer

  - 1514 –

  tebrîz’e doğru çıktı sefer şâhrâhına
  ervâh peyrev oldu cihan pâdişâhına

  at üzre geçtiğin göricek leşker-î guzât
  râmoldu şîrler gibi yâvuz nigâhına

  yekser gazâ kılıncı kuşanmış bir ümmetin
  câlis budur erîke-i âlem-penâhına

  münkaad edip serîrine maşrıkla mağribi
  bir devlet ermegaan edecektir ilâhına

  âhır ağardı tan yeri re’s-î cibâlden
  serhad’de yol göründü acem tahtgâhına

  fermân-ı bî-eman kalkan hümâ gibi
  tuğrâlu nâme gitti kızılbâş şâhına

  hâkan-ı rûm leşkeri yaklaştığın görüp
  iran gerektir ağlasa baht-ı siyâhına

  hengâm-ı remzi bildiren âvâz-ı hâtifî
  aksetti her tarafta cibâlin cibâhına

  sahrâ-yı çaldıran’da gazâ vardır erteye
  ey berk müjde ver feleğin mihr-ü mâhına

  meydân-ı cenge sâye-resân oldu tûğlar
  rehyâb-ı milk-i nûşirevân oldu tûğlar
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:03)


 5. çaldıran

  - 1514-
  her tûğ-ı pür-fürûğ verirken hücûma şan
  her tîg-i bî-dirîg parıldardı hun-feşan

  meydân-ı haşr ü neşri karıştırdın ey kader
  andırdı rûz-ı mahşeri hengâm-ı imtihan

  saldırdı fart-ı gayz ile ifrît-i râfızî
  tâli’ göründü bizlere sol kolda pek yaman

  garkoldu hûna rûmeli beğlerbeği’yle ceyş
  üç malkoçoğlu eyledi bir bir fedâ-yı can

  uğrunda her gazâya atılmış mücâhidîn
  lâyık mıdır felâkete ey rabb-ı müste’an

  her yanda hûn içinde bu hengâmeden beri
  hiç esmiyen nesîm-i fütûh esdi nâgehan

  sağ kolda bozdu bozguna uğrattı düşmeni
  şirâne bir taarruzu sevk eyliyen sinan*

  şâh-ı adûya karşı kopan sarsar-ı zafer
  indirdi yıldırım gibi bir darbe-î giran

  pâmâl-i rahşı kıldı acem tâc ü tahtını
  tâ arşa astı tîgıni sultan selîm han

  sermest-i câm-ı vuslat-ı şân oldu tûğlar
  tebrîz’e reh-nümâ-yı ‘inân oldu tûğlar
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:05)


 6. toplayış

  - 1515 –

  tebrîz’e uçtu feth-i celîlin hümâları
  bir böyle hâli görmedi iran semâları

  tevhîd içün bu halkı döğüşmüş yiğitlerin
  yüz şehre rekzedildi muzaffer livâları

  bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı
  mâdâm kâinâtta bir hudâları

  her kişverinde kırmağa zencir-i şîa’yı
  azmetti askerin ulu kîşver-küşâları

  mer’aşla kayserriye’yi fethetti bir dilîr
  yükseldi rabb-ı izzet’e şükran duaları

  zülkadr’i sildi tîg-i selîmî harîtadan
  engin göründü mısr ü hicâz’ın fezâları
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:06)


 7. mercidâbık

  -1516-
  seyreylesün felek kaderin şehsüvârını
  fethetti bir seferde nebîler diyârı’nı

  sahrâ-yı mercidâbık’a nakş eylemiş kader
  islâm fikr-i vahdetinin kârzârını

  memlûk pâdişâhı bu dâvâyı fasl içün
  sarfetti azm ü cezm ile bilcümle vârını

  bir kaahirâne hırs ile memlûk leşkeri
  gavgaaya saldı esliha-î bî-şümârını

  bâran misâli gülle yağıp kıldı hâksâr
  hem gaasıbâne tâcını hem tâcdârını

  eyne’l-meferr diyen çöle can attı sû-be-sû
  bâkîsinin de tîg tamâm etini kârını

  sahrâ-yı lâ’lgûne bakan şâhid-î zafer
  görsün bahârının bu yaman lâlezârını

  tevhîd-i milk ü millet içün cenk edenlere
  sûriyye açtı cümle husûn ü hisârını

  itmâm-ı gaalibiyyet içiün şanlı pâdişah
  mısr içre kurmak istedi dârü’l-karârını

  şevk-i seferle pür-heyecân oldu tûğlar
  bâd-ı zaferle mısr’a vezân oldu tûğlar
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:07)


 8. ridâniyye
  -1517-

  memlûkler bakıyyesi pür gayz edüp kıyâm
  mısr içre kalmasun dedi bir tîg der-niyâm

  vadî-i nîl-i tuttu anûdâne ser-te-ser
  ordû-yı fethe karşı sürülmüş nefîr-i âm

  pür-zûr saldıran kölemen fârisanını
  saf saf guzât kıldı dilîrâne iktihâm

  kat’î hücûma geçti nihâyet mücâhidîn
  mutlak bu harbe vermek içün şanlı bir hitâm

  birden serildi hâke ridâniyye cephesi
  bed’etti feth-i kaahire’den izhizâm-ı tâm

  gazî vezîr-i âzamı a’dâ şehîd edüp
  gûyâ büyük zaferden o gün aldı intikam

  on mısr’a bir sinan* bedel olmazdı ey kazâ
  şevketlü pâdişâhı bu hâl etti telhkâm

  fevkindedir zaferden alınmış ganâimin
  mü’minler etti vahdet-i islâm-ı iğtinâm

  hem şark’ı hem cenûb’u açan bir cihâddan
  aksetti dehre nâ-mütenâhî bir ihtişâm

  hakka ki ser-firâz-ı cihân oldu tûğlar
  ferman-dih-î zamân ü mekan oldu tûğlar
  (erguvan dusler, 26.03.2007 23:18)


 9. rıhlet

  -1520-

  bir gün çalındı nevbet-i takdir rıhlete
  ukbâda yol göründü hudâ’dan bu dâvete

  doldukça doldu gözleri eşk-î firâk ile
  kudretlü pâdişâh veda etti millete

  tevhîd maksadıyle geçirmişti ömrünü
  ref’etti ermegaanını dergâh-ı vahdete

  râyâtı gölgesinde fedâ-yı hayat hayât eyleyen
  ervâha pîşdâr olarak girdi cennete

  yekser riyâz-ı huld-i berîn oldu cilvegâh
  her cenkten getirdiği binlerce râyete

  dîdâr-ı fahr-ı âlem-i görmekti gayesi
  gark-ı huşû çıktı huzûr-ı risâlete

  alnından öptü fahrederek fahr-ı kâinât
  şabâş sundu sarfedilen bunca himmete

  divân-ı hak’da mağfiret-î kirdigâr’dan
  şâyeste gördü cürm ü günâhın şefâate

  dûr olmasıyle böyle büyük pâdişâhdan
  garkoldu nâs mâtem-i bî-hadd ü gayete

  yer yer misâl-i bîd-i hazân oldu tûğlar
  sultan selîm’e girye-künân oldu tûğlar

Hiç yorum yok:

Blog Listem