13 Eylül 2009 Pazar

Ulahça, Aroumanian languge bize benzemiyor yaa..

Ulahça

From Wikipedia, the free encyclopedia Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation , search Git ve: kullan, ara
Aromanian Aromanca
Armãneashce, Armãneashti, Limba armãneascã Armãneashce, Armãneashti, Limba armãneascã
Spoken in Sözlü olarak Greece , Albania , Romania , Republic of Macedonia , Serbia , Bulgaria Yunanistan, Arnavutluk, Romanya, Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Bulgaristan ve
Region Bölge Southeastern Europe Güneydoğu Avrupa
Total speakers Toplam hoparlörler 300,000 [ 1 ] 300.000 [1]
Language family Dil ailesi Indo-European Hint-Avrupa
Writing system Sistem Yazma Latin alphabet ( Aromanian variant ) Latin alfabesi (Aromanian varyant)
Official status Resmi durumu
Official language in Resmi dil
recognised as minority language in parts of: parçaları azınlık dil olarak tanınan:
Makedonya Cumhuriyeti Bayrağı Republic of Macedonia [2] Makedonya Cumhuriyeti [2]
Regulated by Tarafından denetlenmektedir No official regulation Herhangi bir resmi düzenleme
Language codes Dil kodları
ISO 639-1 ISO 639-1 None Hiçbiri
ISO 639-2 ISO 639-2 rup rup
ISO 639-3 ISO 639-3 rup rup
Dialects of Aromanian Aromanian ve Lehçeleri

Aromanian ( limba armãneascã , armãneshce or armãneashti ), also known as Macedo-Romanian , Arumanian or Vlach in most other countries, is an Eastern Romance language spoken in Southeastern Europe . Aromanian (limba armãneascã, armãneshce veya armãneashti), Macedo de olarak bilinen Romence, Arumanian veya Ulah diğer birçok ülkede, bir Doğu Romance dil Güneydoğu Avrupa'da konuşulan bir. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (which is an exonym in widespread use to define the communities in the Balkans). Onun hoparlörler denir Aroman veya Ulah (ki yaygın kullanılan Balkanlar'daki toplulukları tanımlamak için bir exonym) olduğunu.

It shares many features with modern Romanian , having similar morphology and syntax, as well as a large common vocabulary inherited from Latin. Onu, benzer morfoloji ve sözdizimi sahip, aynı zamanda büyük bir ortak kelime Latince devralınan modern Romanya ile birçok özelliği paylaşır. The most important dissimilarity between Romanian and Aromanian is the adstratum vocabulary: While Romanian has been influenced to a greater extent by the neighbouring Hungarian and Slavic languages , Aromanian has borrowed some vocabulary from the Greek language with which it has been in close contact throughout its history. Romanya ve Aromanian arasındaki en önemli farklılık adstratum kelime olan: Her Romence daha büyük ölçüde komşu Macar ve Slav dilleri tarafından, Aromanian hangi ile yakın temas içinde, tarih boyunca yapılmış Yunan dili bazı kelime ödünç sahip etkilenmiştir .

Contents Içeriği

[hide]

[ edit ] Geographic distribution [Değiştir] Coğrafi dağılım

The Aromanian language and people are officially recognised as a minority in the Republic of Macedonia , but large Aromanian communities are also found in Albania , Greece , Bulgaria , Serbia as well as in Romania , where some Aromanians having migrated from the Balkans after the destruction of the Aromanian centers of Moscopole and Gramostea (Grammos region-Western Macedonia) in the northern Pindus Mountains. Ulahça ve kişi resmen Makedonya Cumhuriyeti'nde bir azınlık olarak, ancak tanınan büyük Aromanian topluluklar da Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan yanı sıra Romanya, içinde olduğu bazı Aroman sahip Balkanlar'daki ve imha sonra göç bulunur Moscopole ve Gramostea ve Aromanian merkezleri (Grammos bölge Batı Makedonya) kuzey Pindus dağlarında.

[ edit ] Official status [Değiştir] Resmî durumu

The Aromanian language has a degree of official status in the Republic of Macedonia where Aromanian is taught as an optional subject in some primary schools (in Skopje , Kruševo and Bitola ) and Aromanian speakers have the right to use the language in court proceedings. Ulahça Makedonya Cumhuriyeti resmi durumu bir ölçüde nereye Aromanian bazı ilköğretim okulu Üsküp, Krusevo ve Manastır () ve Aromanian hoparlörler yılında bir seçmeli ders olarak öğretilir vardır sağ mahkeme duruşmalarda dil kullanmak zorunda. Since 2006 the Aromanian language became the second official language (after standard Macedonian ) in the city of Kruševo (Crushuva). [ 2 ] 2006 yılından bu yana Ulahça ikinci resmi dil standart Makedonca () Krusevo (Crushuva). [2 şehrinde sonra] oldu

[ edit ] History [Değiştir] Tarihçe

Dictionary of four Balkan languages ( Greek , Albanian language , Aromanian and Bulgarian ) by Daniel Mоscopolites , an Aromanian from Moscopole , written c. Sözlük dört Balkan dil (Yunanca, Arnavutça, Aromanian ve Bulgarca) Daniel Mоscopolites bir Aromanian Moscopole itibaren, yazılı c. tarafından 1770 and published c. 1.770 ve yayınlanan c. 1794; republished in 1802 in Greek. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 1.794; 1802'de Yunanca yayınlanamaz. [3] [4] [5] [6] [7]

The language is similar to Romanian and its greatest difference lies in the vocabulary. Romen dili ve onun en büyük fark benzer kelime yatıyor. There are far fewer Slavic words in Aromanian than in Romanian, and many more Greek words, a reflection of the close contact of Aromanian with Greek through much of its history. Orada Romence daha Aromanian içinde çok daha az Slav kelime, ve daha birçok Yunanca kelime ile Aromanian ile yakın temas bir yansıması olan, tarihinin çok aracılığıyla Yunan.

It is generally considered that sometime between 800 and 1,200 years ago, the Vulgar Latin spoken in the Balkan provinces of the Roman Empire split into four languages: Daco-Romanian (today's Romanian language ), Aromanian, Megleno-Romanian and Istro-Romanian . Genel olarak bazen arasında 800 ve 1.200 yıl önce, Vulgar Latin dört dil: Daco-Romanya (bugünkü Romanya dili), Aromanian, Megleno-Romen ve ISTRO-Romen içine Roma İmparatorluğu'nun bölünme Balkan illerinde konuşulan sayılır. One possibility for the origin of Aromanian is that in the same way standard Romanian is believed to be descended from the Latin spoken by the Dacians and Roman settlers in what is now Romania, Aromanian descended from the Latin spoken by Thracian and Illyrian peoples living in Northern Epirus , Macedonia and Thrace. [ citation needed ] Aromanian kökeni için Bir olasılık da aynı şekilde standart Romence inanılır Latin Dacians ve şu anda Romanya olacak Roma yerleşimciler tarafından konuşulan soyundan olmak için, Aromanian Latin Trakya ve İlirya halklar Kuzey yaşayan konuşulan soyundan olduğunu Epir, Makedonya ve Trakya. [değiştir]

Greek influences are much stronger in Aromanian than in other East Romance languages, especially because Aromanian used Greek words to coin new words ( neologisms ), while Romanian based most of its neologisms on French . Yunan etkileri çok Aromanian diğer Doğu Roman dilleri daha güçlü özellikle çünkü Aromanian jeton yeni kelimeler (neologisms), süre Romence Fransızca üzerindeki neologisms en temel Yunanca kelimeleri kullanılır.

Also, with the coming of the Turks in the Balkans , Aromanian received some Turkish words as well. Ayrıca, ile Türkler ve Balkanlar da geliyor, Aromanian de bazı türk kelimeleri aldı. Still the lexical composition remains mainly Romance. Hala sözcük kompozisyon esas Romance kalır.

[ edit ] Dialects [Değiştir] Lehçeleri

The Aromanian language has several distinct dialects. Ulahça bazı farklı lehçeleri vardır. There are dialects named after places that were home to significant populations of Aromanians (Vlachs); nowadays located in Albania and Greece : the Moscopole dialect (from the Metropolis of Moscopole , also known as the "Aromanian Jerusalem") and the Gramustean dialect (from the Gramostea /Grammos region of Western Macedonia). Orada lehçeleri bu Aroman önemli nüfus (Ulah) ev vardı yerlerde adını taşır; günümüzde Arnavutluk ve Yunanistan yer: Moscopole lehçesi Metropolis Moscopole üzerinden (, den olarak da "Aromanian Kudüs") ve Gramustean lehçesi (bilinen Gramostea / Batı Makedonya Grammos bölge). There are also the Farsherotii dialects. Ayrıca Farsherotii lehçeleri vardır. Many linguists think that the language spoken by the Farsherots differs significantly from the other Vlachs and therefore it should be considered as a separate dialect. Birçok dilbilimciler bu dil Farsherots tarafından konuşulan önemli diğer Ulah ve bu nedenle ayrı bir lehçesi olarak kabul edilmelidir farklı düşünüyorum. Also distinguished as distinct are dialects in the region of Bitola; Malovište , Gopeš , Gorna Belica ( Aromanian : Beala di Supra ) near Struga, Krusevo ( Aromanian : Crushuva ) , and the dialects east of the Vardar River in Macedonia . Ayrıca farklı olarak seçkin Manastır bölgesinde lehçeleri vardır; Malovište, Gopeš, Gorna Belica (Aromanian: Beala di Supra) Struga yakınında Krusevo (Aromanian: Crushuva) ve Makedonya ve lehçeleri Vardar Nehri doğusunda.

An aromanian dictionary currently under development can be found here (it still needs lots of work before it becomes actually usable). Aromanian bir gelişme şu anda altında sözlük burada (hala) yapılmadan önce gerçekten kullanılabilir hale birçok ihtiyaçları bulunabilir.

[ edit ] Phonology [Değiştir] Sesbilim

Aromanian differs little from standard Romanian in its phonology, although it does have spirants /ð/ and /ɣ/ which do not exist in Romanian, probably due to influence from Greek, which has those sounds. Aromanian standart Romence kendi fonoloji yılında, spirants sahip olsa da yok / ð / ve / ɣ / hangi Romence, muhtemelen Yunan olan bu sesler var den etkisiyle yoksa biraz farklıdır. It is written with the Latin and Greek alphabets, with an orthography which resembles both that of Albanian (in the use of digraphs such as dh , sh , and th ) and Romanian (in its use of c and g , which it also shares with Italian ), along with the letter ã , used for the sounds represented in Romanian by ǎ and â/î . Bu Latin ve Yunan alfabesi ile, her iki benzer bir yazım ile yazılmış bir Arnavut ve dh, sh digraphs ve (kullanımda gibi ve inci) ve Romanya C ve kullanımı (g, bu da hisseleri ile İtalyanca), birlikte harfleri ile, in Romanian ǎ ve bir tarafından / i temsil sesler için kullanılır.

[ edit ] Grammar [Değiştir] Gramer

The grammar and morphology are very similar to those of the Romance languages: Dilbilgisi ve morfolojisi çok bu Romance dil benzer:

The Aromanian language has some exceptions from the Romance languages, some of them are shared in Romanian : the definite article is a clitic particle appended at the end of the word, both the definite and indefinite articles can be inflected , and nouns are classified in three genders , with neuter in addition to masculine and feminine. Ulahça, bazıları Romence olarak paylaşılır: kesin madde bir clitic parçacık kelimenin sonuna eklenir, hem belirli ve belirsiz makaleler ve Türleri olabilir isimler üç sınıflandırılır olduğunu Roman dilleri bazı istisnalar vardır ek olarak cinsiz ile cinsiyet, eril ve dişil.

[ edit ] Verbs [Değiştir] Fiiller

Aromanian grammar does have some features that distinguish it from Romanian, an important one being the complete disappearance of verb infinitives which clearly puts it in the lower part of the Balkans. Aromanian dilbilgisi bazı özellikleri Romence, önemli bir açıkça Balkanların alt kısmında o koyar fiil Infinitives tamamını ortadan olmaktan ayırmak var. As such, the tenses and moods that in Romanian use the infinitive (like the future simple tense and the conditional mood ) are formed in other ways in Aromanian. Gibi, zamanları ve mood buna Romen kullanmak mastar (gibi gelecek ve koşullu ruh gergin) basit Aromanian diğer şekillerde oluşur. For the same reason, verb entries in dictionaries are given in their indicative mood, present tense, first person, singular form. Aynı nedenle, sözlükler de fiil girişleri kendi gösterge mood, present tense, ilk kişi, tekil hali verilmiştir.

Aromanian verbs are classified in four conjugations. Aromanian fiiller dört conjugations olarak sınıflandırılır. The table below gives some examples, indicating also the conjugation of the corresponding verbs in Romanian. [ 8 ] Aşağıdaki tablo, aynı zamanda Romanya ve ilgili fiilleri konjugasyon gösteren bazı örnekler verir. [8]

Conjugation Konjugasyon Aromanian Aromanca
(ind. pres. 1st sg.) (Ind pres. 1 sg.)
Romanian Romence
(ind. pres. 1st sg.) (Ind pres. 1 sg.)
Romanian Romence
(infinitive) () mastar
English İngilizce
I Ben cãntu cantu
dau Dau
lucredzu lucredzu
cânt CANT
dau Dau
lucrez lucrez
a cânta I bir canta I
a da I a da ben
a lucra I Bir lucra I
sing sing
give vermek
work
II II ved ved
şedu şedu
armãn arman
văd vad
şed Sed
rămân Raman
a vedea II Bir vedea II
a şedea II Bir şedea II
a rămâne III ( or a rămânea II) Bir rămâne III (veya rămânea II)
see görmek
sit oturmak
stay kalmak
III III duc Duc
cunoscu cunoscu
ardu ardu
duc Duc
cunosc cunosc
ard ARD
a duce III Bir Duce III
a cunoaşte III Bir cunoaşte III
a arde III a arde III
carry, lead taşımak kurşun
know bilmek
burn yanmak
IV IV mor mor
fug ağır hava
îndulţescu îndulţescu
mor mor
fug ağır hava
îndulcesc îndulcesc
a muri IV a muri IV
a fugi IV Bir Fugi IV
a îndulci IV Bir îndulci IV
die ölmek
run çalıştırmak
sweeten tatlılaştırmak

[ edit ] Future tense [Değiştir] gelecek zaman

The future tense is formed in the same way as in archaic Romanian, using an auxiliary invariable particle "va" (derived from the verb "to go") and the subjunctive mood . Gelecek zaman aynı şekilde antik Romence olarak, "yardımcı bir değişmez parçacık" va kullanılarak oluşturulur (fiil "adresinden gitmek) ve dilek kipi türetilmiştir.

Aromanian Aromanca Romanian Romence
(archaic) () arkaik
English İngilizce
va s-cãntu va s-cantu va să cânt va să CANT I will sing Ben şarkı söyleyecek
va s-cãntsã va s-cãntsã va să cânţi va să cânţi you ( sg. ) will sing siz (sg.) şarkı söyleyecek
va s-cãntã va s-canta va să cânte va să Cante he/she will sing o şarkı söyleyecek
va s-cãntãm va s-çantam va să cântăm va să çantam we will sing biz şarkı söyleyecek
va s-cãntats va s-cãntats va să cântaţi va să cântaţi you ( pl. ) will sing sen (Levha) şarkı söyleyecek
va s-cãntã va s-canta va să cânte va să Cante they will sing Onlar şarkı söyleyecek

[ edit ] Pluperfect tense [Değiştir] geçmiş zaman gergin

Whereas in Romanian the pluperfect tense (past perfect) is formed synthetically (as for instance in Portuguese ), Aromanian uses a periphrastic construction with the auxiliary verb am (have) as the imperfect tense ( aveam ) and the past participle, as in French , except that French replaces avoir (have) with être (be) for intransitive verbs. Yılında ise Romen hikâyesi gergin (mükemmel geçmiş) oluşturulur sentetik olarak (Portekizce olarak örneğin gibi), Aromanian dolambaçlı bir yapı kullanır yardımcı fiil am (varsa) ile kusurlu gergin (aveam) ve past participle olarak Fransızca olarak, dışında Fransızca avoir yerine () être () ile geçişsiz fiiller için olmaları gerekir. Aromanian shares this feature with Megleno-Romanian as well as other languages in the Balkan linguistic union . Aromanian hisse Megleno bu özelliği-Romanya gibi diğer dillerde Balkan dil birliği içinde.

Only the auxiliary verb inflects according to number and person: aveam , aveai , avea , aveamu , aveatã , avea , whereas the past participle doesn't change. [ 9 ] Sadece yardımcı fiil sayı ve kişi göre inflects: aveam, aveai, değişmeyen past participle ise Avea, aveamu, aveatã, Avea,. [9]

Aromanian Aromanca Megleno-Romanian Megleno-Romence Romanian Romence English İngilizce
avea mãcatã Avea mãcatã vea mancat vea mancat mâncase mâncase (he/she) had eaten (o) yemiş
avea durnjitã Avea durnjitã vea durmit vea durmit dormise dormise (he/she) had slept uyudu (o) vardı

[ edit ] Gerund [Değiştir] GERUND

The gerund which exists in Aromanian is only applied to some verbs, not all. Ulaç hangi Aromanian sadece bazı fiiller, tüm uygulanır vardır. These verbs are: Bu fiiller şunlardır:

 • 1st conjugation: acatsã (acãtsãnda(lui)), portu, lucreashce, adiljeashce . 1 konjugasyon: acatsã (acãtsãnda (lui)), portu, lucreashce, adiljeashce.
 • 2nd conjugation: armãnã, cade, poate, tatse, veade . 2 konjugasyon: armãnã, cade, poate, tatse, veade.
 • 3rd conjugation: arupã, dipune, dutse, dzãse, featse, tradze, scrie . 3 konjugasyon: arupã, dipune, dutse, dzãse, featse, tradze, scrie.
 • 4th conjugation: apire, doarme, hivrie, aure, pate, avde . 4 konjugasyon:,, hivrie, Aure, avde pate doarme apire.

[ edit ] Situation in Greece [Değiştir] Durum Yunanistan

Even before the incorporation of various Aromanian-speaking territories into the Greek state (1832, 1912), the language was subordinated to Greek , traditionally the language of education and religion in Constantinople and other prosperous urban cities. Çeşitli Aromanian ile birleşmesiyle önce bile konuşulan bölgelerde Yunan devlet olarak (1832, 1912), dil, eğitim ve İstanbul'a ve diğer müreffeh kentsel şehirler dinin geleneksel dili Yunanca tabi oldu. The historical studies cited below (mostly Capidan) show that especially after the fall of Moscopole (1788) the process of Hellenisation via education and religion gained a strong impetus mostly among people doing business in the cities. Tarihsel çalışmalar (çoğunlukla Capidan altında), söz Moscopole (1788) eğitim ve din üzerinden Hellenisation sürecinin sonbaharda özellikle sonra insanlar şehirlerde iş yapmak arasında çok güçlü bir ivme kazanmıştır gösterir.

Romanian Schools for Aromanians and Meglenoromanians in the Ottoman Empire (1886) Romanian Okullar Aroman ve Meglenoromanians için Osmanlı İmparatorluğu (1886) yılında

The Romanian state began opening schools for the Romanian influenced Vlachs in the 1860s, but this initiative was regarded with suspicion by the Greeks , who thought Romania was trying to assimilate them. Romen devlet 1860'larda Romen etkilemiş Ulah okulların açılması, ancak bu girişim başladı Yunanlılar, Romanya'nın onları özümsemek için sanmıştım şüphe ile kabul edildi. 19th century travellers in the Balkans such as WM Leake and Henry Fanshawe Tozer noted that Vlachs in the Pindus and Macedonia were bi-lingual, reserving the Latin dialect for inside the home. [ 10 ] A notable and perhaps not so well known (outside Greece) fact regarding the Greek Aromanian speakers is the contributions made by the community to the evolution and institutions of the Greek state during the 19th and early 20th Centuries. Athens Polytechnic - known as "Metsovion" (of Metsovo) - the Greek Vlach village in the Pindus from where its two main benefactors originated (Nikolaos Stournaras and Michail Tositsas), The Zappeion megaron, and the foundation of the Bank of Greece to name but a few were realised by the donations of notable Greek-Vlach benefactors. WM Leake ve Henry Fanshawe Tozer gibi Balkanlar'da 19. yüzyılda gezginler bu Pindus içinde Ulah ve Makedonya iki dilli, ev içindeki için Latin lehçesi saklı olduğunu kaydetti. [10] Bir önemli ve belki de pek iyi Yunanistan (dış bilinen ) Aslında Yunan Aromanian hoparlörler ilişkin prim evrimini ve Yunan devlet kurumlarına topluluğu tarafından 19. ve 20. Yüzyıllarda. Atina Politeknik - Metsovion "olarak bilinen sırasında yapılan" Metsovo () ve - yılında Yunan Ulah köy olduğunu kimden Pindus yerde iki ana hamileri, ve Bank of Greece temeli ancak adının birkaç önemli Yunan-Ulah hamileri ve bağışlarla gerçekleştirildi Zappeion megaron (Nikolaos Stournaras ve Michail Tositsas) kökenli. The fact that this occurred at a time when the majority of Vlachs resided outside the then Kingdom of Greece served to seriously undermine any Romanian claims that they constituted a persecuted minority group. Aslında bu bir zamanda oluştu Ulah sonra Yunanistan Krallığı ciddi bir Romen iddialarını bir zulüm azınlık grubu oluşturmaktadır zayıflatmaya hizmet dışında ikamet çoğunluğu. The balkans are a well known test bed for theories that assert language is a poor determinant of national consciousness. Balkanlar dil iddia teorileri için iyi bilinen testi yatak ulusal bilincin zayıf bir belirleyicisidir. (see Bosnia , Albania etc.) (Bosna, Arnavutluk görmek vb)

Use of the Aromanian language in the Florina Prefecture Florina İli içinde Ulahça kullanımı

Romanian interference in the first half of the 20th century eventually led to antagonism between Aromanians with a Hellenic national consciousness ( pejoratively known in Romania as grecomans ) who rejected what they perceived as Romanian propaganda, and those who espoused a Latin identity as promoted in the Romanian schools. 20. yüzyılın ilk yarısında Romen girişim sonunda Aroman arasında husumet bir Yunan ulusal bilinci (pejoratively Romanya grecomans olarak) kim onlar Romence propaganda aracı olarak ne algılanan ve reddedilen bilinen önderlik edenler in Romanian terfi gibi bir Latin kimlik benimsenen okullar. According to the Romanian nationalist point of view the "grecomans" and the Greek militia (known as "andarti") "terrorized" the Pindus region between 1903–1912 leading to a diplomatic crisis with Romania in 1911 (see Adina Berciu, Maria Petre: 2004). 1903-1912 arasında önde gelen 1.911 Romanya ile diplomatik bir kriz için (Adina Berciu Maria Petre görmek görünümün Romanya milliyetçi noktasına "ve Yunan milis" grecomans göre ( "andarti") "olarak terörize" Pindus bölge bilinir: 2004). The Greek point of view maintains that the newly incorporated Romanian state was seeking to divert attention from more serious territorial disputes with Russia and Bulgaria by using Greek Vlachs as leverage. Bakış Yunan nokta, yeni dahil Romanya devlet koz olarak Yunan Ulah kullanarak Rusya ve Bulgaristan ile daha ciddi toprak anlaşmazlıkları dikkatini aktarmak isteyen oldu tutar. It is noteworthy that Romanian nationalists touring the Greek Vlach villages were invariably struck by the locals' lack of interest in the Romanian cause. Bu Romen milliyetçileri kaçınılmaz Romanya neden ilgi sakinlerinin eksikliği vurdu edildi Yunan Ulah köyleri turne dikkat çekicidir.

By 1948, the new Soviet-imposed communist regime of Romania had closed all Romanian-run schools outside Romania and since the closure, there has been no formal education in Aromanian and speakers have been encouraged to learn and use the Greek language. 1.948 olarak, yeni Sovyet-Romen tüm kapalı vardı ve Romanya dışındaki okulları çalıştırmak kapatma beri, öğrenmek ve Yunan dilini kullanmak teşvik edilmiştir Aromanian hiçbir örgün eğitim ve hoparlör olmuştur Romanya komünist rejim empoze. This has been a process encouraged by the community itself and is not an explicit State policy. Bu bir süreç toplumun kendisi tarafından teşvik edilmiş ve açıkça bir devlet politikası değildir. The decline and isolation of the Romanian orientated groups was not helped by the fact that they openly collaborated with the Axis powers of Italy and Germany during the occupation of Greece in WWII. Gerileme ve Romanya odaklı grupların izolasyonu açıkça İtalya ve Almanya Mihver güçleri ile İkinci Dünya Savaşı Yunanistan'ın işgali sırasında işbirliği gerçeğiyle yardımcı değildi. Notably the vast majority of Vlachs fought in the Greek resistance and a number of their villages were destroyed by the Germans. Özellikle Ulah büyük çoğunluğu Yunan direniş ve köylerine bir dizi savaşan Almanlar tarafından yok edildi.

The issue of Aromanian-language education is a sensitive one, partly because of the resurgence in Romanian interest on the subject. Aromanian konusu dil eğitim hassas bir, konuyla ilgili Romanya çıkarına diriliş kısmen biridir. Romanian nationalism maintains that Greek propaganda is still very strong in the area, inferring that Greeks define Aromanians as a sort of "Latinized Greeks". Romanian milliyetçilik hala çok alanda, bir tür "Latinized Yunanlılar olarak Aroman define Yunanlıların çıkarım güçlü", Yunan propagandası tutar. The fact remains that it is the majority of Greek Vlachs themselves that oppose the Romanian propaganda (those that espouse it having emigrated in the early 20thC), as they have done for the past 200 years. Aslında bu kendilerini bu Romen propaganda karşı Yunan Ulah bir çoğunluk kalır (bu o erken 20thC göç etti) sahip benimsemek, onlar son 200 yıldır yapmış. The Greek Vlachs oppose the introduction of the language into the education system as EU and leading Greek political figures have suggested, viewing it as an artificial distinction between them and other Greeks. Yunan Ulah ve AB olarak eğitim sistemine dil giriş karşı önde gelen Yunan siyasi figürler tavsiye ettiler, onları ve diğer Yunanlılar arasında yapay bir ayrım olarak görüntüleme. For example, the former education minister, George Papandreou , received a negative response from Aromanian mayors and associations to his proposal for a trial Aromanian language education programme. Örneğin, eski eğitim bakanı Yorgo Papandreu, Aromanian belediye başkanları ve bir deneme Ulahça eğitim programı için yaptığı öneriyi dernekler bir olumsuz yanıt aldı. The Panhellenic Federation of Cultural Associations of Vlachs (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων) expressed strong opposition to EU's recommendation in 1997 that the tuition of Aromanian be supported so as to avoid its extinction. [3] . Panhelenik Kültür Dernekleri Federasyonu Ulah of (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων) 1997 yılında AB tavsiyesi doğrultusunda güçlü bir muhalefet olduğu Aromanian ve bu nedenle ders olarak tükenme önlemek için desteklenmelidir dile getirdi. [3]. On a visit to Metsovo , Epirus in 1998, Greek President Costis Stephanopoulos called on Vlachs to speak and teach their language, but its decline continues. Metsovo, Epir 1998 yılında yaptığı bir ziyarette, Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos Ulah konuşmak için çağırdı ve dil öğretmek, ancak düşüş devam ediyor.

A recent example of the sensitivity of the issue was the 2001 conviction (later overturned in the Appeals Court) to 15 months in jail of Sotiris Bletsas [4] [5] , a Greek Aromanian who was found guilty of "dissemination of false information" after he distributed informative material on minority languages in Europe (which included information on minority languages of Greece), produced by the European Bureau for Lesser Used Languages and financed by the European Commission . Konunun hassasiyet bir örnek 2.001 mahkumiyet (daha sonra Temyiz Mahkemesi) Sotiris Bletsas [4] [5], bir Yunan olan yanlış bilgi "yayılması" suçlu bulundu Aromanian bir hapishanede 15 ay bozmuş oldu sonra Avrupa azınlık dillerde bilgilendirici materyal dağıtımı (ki), Avrupa Bürosu Küçük dilleri ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse tarafından üretilen Yunanistan azınlık dillerde bilgi dahil. His conviction met with broad condemnation in Greece [6] and it emerged that his case was zealously pursued by Aromanian leaders who viewed themselves as patriotic Greeks and felt affronted by the suggestion that they belonged to a "minority". Onun mahkumiyet Yunanistan geniş kınama [6 ile bir araya geldi] ve bu durumda onun şevkle kim vatansever Yunanlılar kendilerini incelendi ve bunların bir "azınlık" ait öneri tarafından affronted keçe Aromanian liderleri tarafından takip ortaya çıktı. Bletsas was eventually acquitted [7] . Bletsas sonunda beraat etti [7].

[ edit ] Language sample [Değiştir] Dil örnek

Tatã a nostru Bir nostru Tata
cai eshci pi tser, cai eshci pi tser,
s-ayisascã numa a Ta, s-ayisascã NUMA Ta,
s-yinã Amirãrilja a Ta, s-yinã Amirãrilja bir Ta,
s-facã vreare-a Ta, s-faça vreare bir Ta,
cum pi tserlu, cum pi tserlu,
ashi sh-pisti loc. ashi sh-pisti Loc.
Pãne-a nostrã atsea di cathi dzuã dã-nã-u sh-azã Bölmesinin bir nostra atsea di cathi dzuã da-na-u sh-aza
shi ljartã-nã amãrtiile-a noastre ljartã shi-na amãrtiile bir noastre
ashi cum lji-ljirtãm sh-a amãrtoshlor a noshci. ashi cum lji-ljirtãm sh-bir amãrtoshlor bir noshci.
Shi nu nã-du la pirazmo, Shi nu na-du la pirazmo,
ala aveaglji-nã di atsel arãulu. aveaglji ala-na di atsel arãulu.
Cã a Ta easte Amirãrilja shi puteare CA Ta easte Amirãrilja shi puteare
a Tatãlui shi Hiljlui shi a Ayului Spirit, Bir Tatãlui shi Hiljlui shi bir Ayului Spirit,
torã, totãna shi tu eta-a etilor. Tora, Totana shi tu ETA-bir etilor.
Amen. Amin.

(the Lord's Prayer - source ) (Lord's Prayer - kaynak)

Tuti iatsãli umineshtsã s-fac liberi shi egali la nãmuzea shi-ndrepturli. Tuti iatsãli umineshtsã s-fac Liberi shi egali la nãmuzea shi-ndrepturli. Eali suntu hãrziti cu fichiri shi sinidisi shi lipseashti un cu alantu sh-si poartã tu duhlu-a frãtsãljiljei. Eali suntu hãrziti cu fichiri shi sinidisi shi lipseashti un cu alantu sh-si poartã tu duhlu bir frãtsãljiljei.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights ), translated by Dina Cuvata (Madde 1 Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile), Dina Cuvata tarafından çevrilmiş

[ edit ] Comparison with Romanian [Değiştir] Karşılaştırma Romence ile

The following text is given for comparison in Aromanian and in Romanian , with an English translation. Aşağıdaki metin Aromanian karşılaştırma ve Romanya için, İngilizce çevirisi ile birlikte verilir. The spelling of Aromanian is that decided at the Bitola Symposium of August 1997. Aromanian bir yazım bu Manastır Sempozyumu Ağustos 1997 of karar verilir. The word choice in the Romanian version was such that it matches the Aromanian text, although in modern Romanian other words might have been more appropriate. Romanya sürümünde sözcük seçimi bu Aromanian metin maçlar modern Romence diğer bir deyişle ancak bu kadar uygun olabilir gibi oldu. The English translation is only provided as a guide to the meaning, with an attempt to keep the word order as close to the original as possible. İngilizce çeviri sadece anlam için bir rehber olarak, yakın bir girişim olarak kelime düzeni sağlamak ile sağlanan mümkün olduğu kadar orijinal.

Aromanian Aromanca Romanian Romence English İngilizce
Vocala easti un son dit zburãrea-a omlui, faptu cu tritsearea sonorã, libirã sh-fãrã cheadicã, a vimtului prit canalu sonor (adrat di coardili vocali shi ntreaga gurã) icã un semnu grafic cari aspuni un ahtari son. Vocala easti un oğlu dit zburãrea bir omlui, faptu cu tritsearea Sonora, libirã sh-Fara cheadicã bir vimtului prit canalu Sonor (adrat di coardili vocali shi ntreaga Gura) ica un semnu Grafic cari aspuni un Ähtäri oğlu. Vocala este un sunet din vorbirea omului, făcut cu trecerea sonoră, liberă şi fără piedică, a vântului prin canalul sonor (compus din coardele vocale şi întreaga gură) sau un semn grafic care reprezintă un atare sunet. Vocala este un sunet din vorbirea omului, făcut cu trecerea Sonora, Libera şi fara piedică bir vântului prin canalul Sonor (compus din coardele Vocale şi întreaga Gura) sau un semn Grafic bakım reprezintă un atare sunet. The vowel is a sound in human speech, made by the sonorous, free and unhindered passing of the air through the sound channel (composed of the vocal cords and the whole mouth) or a graphic symbol corresponding to that sound. Sesli insan konuşmada bir ses, hava, ücretsiz ses çıkaran ve engellenemeyen geçirerek ses kanalı ile yapılan (ses telleri ve tüm ağız) veya grafik sembol, ses karşılık gelen oluşur.
Ashi bunãoarã, avem shasili vocali tsi s-fac cu vimtul tsi treatsi prit gurã, iu limba poati si s-aflã tu un loc icã altu shi budzãli pot si sta dishcljisi unã soe icã altã. Ashi bunãoarã, shasili vocali TSI s avem-fac cu vimtul TSI treatsi prit Gura, iu limba poati si s-aflã tu un loc ica altu shi budzãli pot si sta dishcljisi una Soe ica alta. Aşa bunăoară, avem şase vocale ce se fac cu vântul ce trece prin gură, unde limba poate să se afle într-un loc sau altul şi buzele pot să stea deschise un soi sau altul. Aşa bunăoară, avem şase Vocale ce se fac cu vântul ce Trece prin Gura, unde limba poate să se afle intr-un loc sau altul şi buzele pot să stea deschise un soi Sau altul. This way, we have six vowels that are produced by the air passing through the mouth, where the tongue can be in one place or another and the lips can be opened in one way or another. Bu şekilde, bu hava ağız, geçerek burada dil veya başka bir yerde ve dudakları olabilir ya da bu yolda açılabilir üretilen altı ünlüler var.
Vocalili pot s-hibã pronuntsati singuri icã deadun cu semivocali i consoani. Vocalili pot s-hiba pronuntsati singuri ica deadun cu semivocali i consoani. Vocalele pot să fie pronunţate singure sau deodată cu semivocale sau consoane. Vocalele pot să fie pronunţate singure sau deodată cu semivocale Sau consoane. The vowels can be pronounced alone or together with semivowels or consonants. Ünlüler tek başına veya birlikte semivowels veya sessizle telaffuz edilebilir.


[ edit ] Common words and phrases [Değiştir] Ortak kelimeler ve ifadeler

English İngilizce Aromanian Aromanca Romanian Romence
Aromanian (person) Aromanian (kişi) (m.) Armãn , (f.) Armãnã (m.) Arman, (f.) Armãnã (m.) Aromân, (f.) Aromână (m.) Aromân, (f.) Aromână
Aromanian (language) Aromanian (dil) Limba armãneascã , Armãneashce Limba armãneascã, diller Limba Aromână Limba Aromână
Greetings! Selamlar! Buna dzuã! Buna dzuã! Bună ziua! Bună Ziua!
What's your name? Adın ne? Cum ti chljamã? Cum ti chljamã? Cum te cheamă? Cum te cheamă?
How are you? Nasılsın? Cum hits? (formal) Cum eshci? (informal) Cum hits? () Cum eshci? () Gayri resmi Ce mai faci? Ce mai li?
What are you doing? Ne yapıyorsun? Tsi fats? Tsi adari? (popular) Tsi yağlar? Tsi adari? (Popular) Ce faci? Ce li?
Goodbye! Güle güle! S-nã videm cu ghine! S-na videm cu ghine! La revedere! La Revedere!
Bye! Hoşçakal! Ciao! Ciao! Salut!(informal), La revedere!(formal) Salut! () Informal, La Revedere! (Resmi)
Please. Lütfen. Vã-plãcãrsescu. (formal) Ti-plãcãrsescu (informal) Va-plãcãrsescu. () Ti biçimsel-plãcãrsescu (informal) Te rog. Te rog.
Sorry. Üzgünüm. Ãnj-easte jale. Anj-easte Jale. Scuze. Scuze.
Thank you. Teşekkürler. Haristo. Haristo. Mulțumesc! Mulţumesc!
Yes. Evet. Da. Da. Da. Da.
No. No Nu. Nu. Nu. Nu.
I don't understand. I don't understand. Nu achicãsescu. Nu achicãsescu. Nu înțeleg Nu înţeleg
Where's the bathroom? Nerede banyo? Iu easte toaletlu? Iu easte toaletlu? Unde este baia? Unde este Baia?
Do you speak English? İngilizce biliyor musunuz? Zburats anglicheashce? Zburats anglicheashce? Vorbiți engleză? Vorbiţi Engleza?
I am a student. Ben bir öğrencisiyim. Mine escu studentu. Mine escu studentu. Sunt student. Sunt öğrenci.
You are beautiful. Güzelsin. Hii mushatã. (gramostean dialect) Eshci mushatã. (official) Hii mushatã. (Gramostean lehçesi) Eshci mushatã. (Resmi) Ești frumoasă. Esti frumoasa.

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

Eastern Romance languages Doğu Roman dilleri

Vulgar Latin language Vulgar Latin dili
Substratum Alt tabaka
Thraco-Roman culture Thraco-Roma kültürü

Romanian ( Moldovan , Vlach ) Romence (Moldova, Ulah)
Grammar | Nouns | Verbs Dilbilgisi | İsimler | Fiiller
Numbers | Phonology | Lexis Numaraları | Sesbilim | Lexis
Regulating bodies Organları Düzenleme

Aromanian Aromanca

Megleno-Romanian Megleno-Romence

Istro-Romanian ISTRO-Romence
Grammar Dilbilgisi

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar

 • Bara, Mariana, " Le lexique latin hérité en aroumain dans une perspective romane ", LincomEuropa Verlag, München, 2004, 231 p.; ISBN 3-89586-980-5 . Bara, Mariana, "Le lexique latin hérité tr aroumain dans une perspektif romane", LincomEuropa Verlag, München, 2004, 231 s., ISBN 3-89586-980-5.
 • Bara, Mariana, "LIMBA ARMÃNEASCÃ. VOCABULAR ŞI STIL", Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2007, 204 p.; ISBN 978-973-731-551-9 . Bara, Mariana, "Limba ARMÃNEASCÃ. VOCABULAR SI STIL", Editura Cartea Universitară, Bükreş, 2007, 204 s., ISBN 978-973-731-551-9.
 • Berciu-Drăghicescu, Adina; Petre Maria, "Şcoli şi Biserici româneşti din Peninsula Balcanică. Documente (1864-1948)", Editura Universităţii din Bucureşti, 2004. Berciu-Drăghicescu, Adina; Petre Maria, "Şcoli şi Biserici Romanesti din Yarımadası Balcanica. Documente (1864-1948)", Editura Universităţii din Bükreş, 2004.
 • Capidan, Theodor. Aromânii, dialectul Aromân , Academia Română , Studii şi cercetări, XX 1932. Capidan Theodor. Aromânii, dialectul Aromân, Academia Română, Studii şi cercetări, XX 1932.
 • Friedman, Victor A., "The Vlah Minority in Macedonia: Language, Identity, Dialectology, and Standardization" in Selected Papers in Slavic, Balkan, and Balkan Studies , ed. Friedman, Victor A., "Vlah Azınlık Makedonya: Dil, kimlik, bölgesel diller bilimi, ve Standardizasyon" Seçilmiş Bildiriler Slav, Balkan ve Balkan Araştırmaları, ed. Juhani Nuoluoto, Martti Leiwo, Jussi Halla-aho . Slavica Helsingiensa 21 . Juhani Nuoluoto Martti Leiwo, Jussi Halla-aho. Slavica Helsingiensa 21. University of Helsinki, 2001. online Helsinki Üniversitesi, 2001. Çevrimiçi
 • Kahl, Thede, "Aromanians in Greece: Minority or Vlach-speaking Greeks?". Kahl, Thede, "Aroman Yunanistan: Azınlık veya Ulah konuşan Yunanlılar?". Online: [8] Online: [8]
 • Pascu, Giorge, Dictionnaire étymologique macédoroumain , 2 vols., Cultura Naţionalâ, Iaşi, 1918. Pascu, Giorge, Dictionnaire étymologique macédoroumain, 2 cilt., Cultura Nationala, Iasi, 1918.
 • Rosetti, Alexandru. Istoria limbii române , 2 vols., Bucharest, 1965-1969. Rosetti, Alexandru. Istoria limbii Romane, 2 cilt., Bükreş, 1965-1969.
 • "The Little Prince" by Antoine de Saint-Exupéry in Aromanian. "Küçük Prens" Antoine de Saint-Exupéry Aromanian içinde tarafından. Njiclu amirārush. Njiclu amirārush. Translated by Maria Bara and Thede Kahl, ISBN 978-3-937467-37-5 . Maria Bara ve Thede Kahl, ISBN 978-3-937467-37-5 Çeviri.
 • Weigand, Gustav, Die Sprache der Olympo-Wallachen, nebst einer Einleitung über Land und Leute . Weigand Gustav, Leute und der Sprache Olympo-Wallachen, nebst einer Einleitung über Land Die. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1888. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1888.

[ edit ] Footnotes [Değiştir] Dipnotlar

 1. ^ [1] Ethnologue report of maximum and minimum numbers ^ [1] maksimum ve minimum sayı Ethnologue raporu
 2. ^ Aromanians ^ Aroman
 3. ^ Multiculturalism, alteritate, istoricitate «Multiculturalism, Historicity and “The image of the Other”» by Alexandru Niculescu, Literary Romania (România literară), issue: 32 / 2002, pages: 22,23, ^ Çokkültürlülük, «Çokkültürlülük, tarihsel ve Alexandru Niculescu, Edebiyat Romanya (România literară), sayı: 32 / 2002, sayfa: 22,23 ile Diğer" »ve" görüntü istoricitate, alteritate
 4. ^ Angeliki Konstantakopoulou, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια 1750-1850. ^ Angeliki Konstantakopoulou, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια 1750-1850. Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη [The Greek language in the Balkans 1750-1850. Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη [Balkan 1750-1850 yılında Yunan dili. The dictionary in four languages of Daniel Moschopolite]. Daniel Moschopolite dört dilde sözlük]. Ioannina 1988, 11. Ioannina 1988, 11.
 5. ^ Peyfuss, Max Demeter: Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769. ^ Peyfuss, Max Demeter: Druckerei von Moschopolis, 1731-1769 Die. Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida. Buchdruck im Erzbistum Achrida Heiligenverehrung und. Wien - Köln 1989. Wien - Köln 1989. (= Wiener Archiv f. Geschichte des Slawentums u. Osteuropas. 13), ISBN 3-205-98571-0 . (= Wiener Archiv f. Geschichte des Slawentums u. Osteuropas. 13), ISBN 3-205-98571-0.
 6. ^ Kahl, Thede: Wurde in Moschopolis auch Bulgarisch gesprochen? ^ Kahl, Thede: Moschopolis wurde auch Bulgarca gesprochen mi? In: Probleme de filologie slavă XV, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2007, S. 484-494, ISSN 1453-763X. In: Probleme de filologie slava XV, Editura Universităţii de Vest, Temeşvar 2007, S. 484-494, ISSN 1453-763X.
 7. ^ "The Bulgarian National Awakening and its Spread into Macedonia", by Antonios-Aimilios Tachiaos, pp. ^ "Bulgaristan Ulusal Uyanış ve Spread Makedonya içine" tarafından Antonios-Aimilios Tachiaos, pp. 21-23, published by Thessaloniki's Society for Macedonian Studies, 1990. 21-23, Selanik Makedon Araştırmaları Derneği, 1990 tarafından yayımlandı.
 8. ^ Iancu Ianachieschi-Vlahu Gramatica armãneascã simplã shi practicã , Crushuva 1993, 1997; Μιχάλη Μπογιάτζη Βλαχική ήτοι μάκεδοβλαχική γραμματική Βιέννη, and Κατσάνης Ν., Κ. ^ Iancu Ianachieschi-Vlahu Gramer armãneascã simplã shi practica, Crushuva 1993, 1997; Μιχάλη Μπογιάτζη Βλαχική ήτοι μάκεδοβλαχική γραμματική Βιέννη ve Κατσάνης Ν., Κ. Ντίνας, 1990, Γραμματική της κοινής Κουτσοβλαχικής. Ντίνας, 1990, Γραμματική της κοινής Κουτσοβλαχικής.
 9. ^ Iancu Ianachieschi- Vlahu Gramatica simplã shi practicã , Crushuva 1993, 1997. ^ Iancu Ianachieschi-Vlahu Gramer simplã shi practica, Crushuva 1993, 1997.
 10. ^ Note also that Weigand, in his 1888 Die Sprache der Olympo-Wallachen, nebst einer Einleitung über Land und Leute remarks: "By inclination, the Livadhiotes are zealous advocates of Greek ideas and would much prefer to be unified with Greece" (p.15). ^ Not ayrıca Weigand, onun 1.888 Sprache der Olympo-Wallachen, nebst einer Einleitung über Land und Die Leute sözleri: "eğilimi olarak, Livadhiotes Yunan fikirlerin ateşli savunucuları ve çok Yunanistan ile birleşik olmayı tercih ediyorum" (s. 15).

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar

Wikipedia
Aromanian language edition of Wikipedia , the free encyclopedia Wikipedia ve Ulahça baskısı, özgür ansiklopedi


Rumeli Beylerbeyliği Arşivi

Share/Save/Bookmark

Urumeli vilayeti celilesi Osmanlının kalbidir.(Türkçe:Manastır/Yunanlar ve Sırplar ve Bulgarlar Bitola olarak değiştirilmiştir. Muhtemelen manas'tan geliyor. Ahalinin şiir yeteneğive kırgızlara fiziki benzerliği ilginç) ,

Blog Listem