13 Eylül 2009 Pazar

Batı Trakya Türkleri veya asıl adıyla "RUMELİ -İ ŞARK Î " YANİ DOĞU RUMELİ

Yer: Batı Trakya Yunanistan için
Population: 100,000-120,000 (est.) Nüfus: 100,000-120,000 (tahmini)
% of population: l%-2% Nüfusun%: l% -2%
Religion: Muslim Din: Müslüman
Language: Turkish Dil: Türkçe

The Turks of Western Thrace are a remnant from the Ottoman empire which ruled the area until its liberation in the early part of the twentieth century. Batı Trakya Türkleri olan yirminci yüzyılın başlarında kendi kurtuluş kadar sürmüştür Osmanlı imparatorluğu bir kalıntı vardır. Assessing the number of Turks, and other minorities, in Greece is problematic. Ve diğer azınlıkların Türklerin sayısı Değerlendirme, Yunanistan problemlidir. The census of 1928 recorded 191,000 Turks while the 1951 census recorded 180,000 Turks of whom 92,000 were Muslims and 87,000 were Orthodox. Iken 1951 nüfus sayımı 180.000 Türkler kime 92.000 ile kaydedilen 1928 yılının nüfus sayımı 191.000 Türkler kaydedildi Müslümandı ve 87.000 Ortodoks edildi.

While some Turks live on the Greek islands neighbouring Turkey, most live in Western Thrace. Bazı Türkler Yunan adaları Türkiye komşusu, en canlı Batı Trakya yaşıyor. The Pomaks, Muslim Slavs and a small number of Muslim Greeks, tend to live also in Western Thrace in villages in the southern Rhodope and due to the official reticence to give figures for ethnic minorities, only for religious ones, it is hard to separate them from the Turks; however the villages near the Bulgarian border in all three provinces of Western Thrace are predominantly Pomak. Pomaklar, Müslüman Slavlar ve Müslüman Yunanlılar az sayıda da Batı Trakya'da köylerde güney Rodop yaşamak ve resmi suskunluk nedeniyle dini olanlar sadece etnik azınlıklar için rakamlar, vermek, onları ayırmak için zor eğilimindedir Türklerden; Batı Trakya her üç ilde Bulgar sınırına yakın ancak ağırlıklı olarak Pomak köyleri bulunmaktadır. Many Pomaks also live in Komotini and Xanthi and some also live in Dhidhimotikhon. Birçok Pomaklar da Gümülcine ve İskeçe ve biraz da Dhidhimotikhon canlı yaşıyor. Official Greek sources tend to claim that the Turks are Pomaks or Muslim Greeks while conversely the Turks claim the Pomaks as Turks. Yunan resmi kaynaklara göre Türkler Pomaklar ya da Müslüman Yunanlılar ise tersine Türkler Pomaklar Türk olarak iddia savlıyor eğilimindedir. Estimates from the Information Office at the Greek embassy in London based on the 1981 census figures give a total of 110,000 people belonging to religious minorities of whom some 60,000 are Turkish-speaking Muslims; 30,000 Pomaks; and 20,000 Athingani (descendants of Christian heretics expelled from Asia Minor during Byzantine rule) or Gypsies. 1981 nüfus sayımı rakamlarına göre, Londra'da Yunan büyükelçiliğinde Bilgi Office Tahminleri Müslüman konuşan; Pomaklar 30.000 ve 20.000 Athingani Hıristiyan sapkınlar üzerinden (türk soyundan olan ihraç 110.000 kişi toplam dini azınlıkların kimi bazı 60,000 ait vermek Küçük Asya Bizans döneminde) veya Çingenelerin. However, Turkish-Muslim sources from Western Thrace claim a total of 100-120,000 Turkish-speaking Muslims in Western Thrace and most observers estimate between 100,000 and 120,000 Muslims out of a total of some 360,000 in Western Thrace recorded in the census of 1971. Ancak, Batı Trakya Türk-Müslüman kaynakları 100-120,000 Türk-Batı Trakya ve gözlemcilerin çoğu Müslüman konuşan toplam talep Müslümanlar 100.000 ve 120.000 arasında bazı 360.000 Batı Trakya'da toplam dışarı tahmin 1971 yılı nüfus sayımı kaydedilir. Of the other minorities there are small populations of Gagauz, Christian Turkish-speaking people, for example around the city of Alexandroupolis, and Sarakatsani, Greek-speaking transhumants, especially in the village of Palladion. Diğer azınlıklar of Gagavuz, türk Hıristiyan konuşan insanların küçük nüfus, Dedeağaç kenti çevresinde örneğin, ve Sarakatsani, Yunanca konuşan transhumants, Palladion köyünde özellikle.

Turkey is Greece's traditional enemy, despite being a NATO pact partner, and, similarly to Bulgaria, Greece fears Turkish expansion. Türkiye Yunanistan geleneksel düşmanı rağmen NATO paktı ortağı ve Bulgaristan benzer şekilde, Yunanistan türk genişleme korkular olmak. Much of Western Thrace is a restricted area due to reasons of national security. Çok Batı Trakya Kısıtlı bir alana ulusal güvenlik nedenlerden kaynaklanmaktadır. These areas are the border areas with Bulgaria where many Turks and Pomaks live and in these militarized areas large portions of land has been expropriated from Pomaks and Turks and the inhabitants of these areas are severely restricted in their freedom of movement to a 30 kilometre radius of their residence. Bu alanlarda Bulgaristan ile çok sayıda Türk ve Pomaklar canlı ve arazi büyük bölümlerini Pomaklar ve Türkler ve bu alanların sakinleri itibaren istimlak yapılmış bu sivilleştirilmiş alanlarda sınır alanlar ağır hareket özgürlüğünü içinde bir 30 kilometre yarıçapı ile sınırlıdır ikamet. Decree 1366/1938 which forbids foreign nationals to buy land near border areas is still operational and it is claimed that this decree is used against ethnic Turks and Pomaks even though they are Greek citizens. Hangi sınır bölgelerinde yakın arazi satın almak için yabancı uyruklu yasaklar Kararname 1366/1938 hala operasyonel olup, bu kararname etnik Türkler ve Pomaklar karşı olmalarına rağmen Yunan vatandaşı kullanıldığı iddia ediliyor.

In the exchange of populations following the Greco-Turkish war of 1920-22 some 60,000 Greek refugees from Asia Minor were allowed, in contravention to the Treaty of Lausanne, to settle in Western Thrace and under steady administrative and economic pressure from the Greek authorities a gradual migration of Muslims to Turkey ensued; this is particularly noticeable in the previously Muslim province of Ebros where the population now is Greek Orthodox. Nüfusun karşılığında izin verildi, aykırı Lozan Antlaşması için, Batı Trakya'da yerleşmek ve Yunan yetkililer dan sürekli idari ve ekonomik baskı altında Anadolu'da bazı 60.000 Yunan mülteci Greko-1920-22 ve türk savaşı sonrasında türkiye için Müslümanların kademeli göç çıktı, bu özellikle Ebros daha önce Müslüman ilinde nerede nüfus şimdi Yunan Ortodoks olduğu belirgindir. The Second World War and the civil war saw a rise in the number of such emigres and some 20,000 left for Turkey in the period 1939-51 while emigration continues to the present day. Ise göç günümüze kadar devam etmektedir İkinci Dünya Savaşı ve iç savaş gibi göçmenler ve bazı 20.000 Türkiye için dönem 1.939-51 kalan sayısında bir artış gördüm.

The deterioration of relations with Turkey over the developing situation in Cyprus saw a corresponding deterioration of the situation of the Turkish minority in Western Thrace with increased pressure to induce emigration. Kıbrıs'ta gelişen durum üzerine Türkiye ile ilişkilerin bozulmasından artan basınç göç teşvik ile Batı Trakya Türk azınlığın durumu ile ilgili bozulma gördüm. Under the military dictatorship of 1967-74 the situation worsened. 1.967-74 askeri diktatörlüğü altında durum kötüleşti. Members of the Turkish-minority community boards, elected under provision of Decree 2345/1920, were dismissed and replaced by non-elected people, appointed by government agencies, prepared to act contrary to the interests of the Muslim community. Türk-azınlık topluluk kurullarının üyeleri, Kararname 2345/1920 sağlanması altında seçildi, görevden alındı ve yerine olmayan insanların, devlet kurumları tarafından atanan, harekete hazır seçilmiş Müslüman toplumunun çıkarlarına aykırı. In this period Greeks, including many Sarakatsani, were given financial inducement to move into Western Thrace to dilute the Muslim Turkish-speaking population. Bu dönemde Yunanlılar, birçok Sarakatsani dahil olmak üzere, mali teşvik Batı Trakya içine Müslüman Türkçe konuşan nüfus sulandırmak geçmek için verildi.

Despite the return to democracy in 1974 the trend continued, aided by Greek reaction to the Turkish invasion of Cyprus. 1974 yılında demokrasiye eğilim Kıbrıs Türk Yunan işgaline tepki de yardımıyla, dönüş rağmen devam etti. There has been no return to the former democratic practices as stipulated in Decree 2345/1920 and when the Mufti of Komotini died on July 2, 1985 he was replaced by a government appointee. Orada Kararname 2345/1920 ve öngörüldüğü zaman Müftüsü Komotini 2 Temmuz'da ölen eski demokratik uygulamalara geri dönüşü olmayan yapılmış, 1985 yılında bir hükümet tarafından atanan değiştirildi. When the new Mufti resigned almost immediately due to community protests he was replaced six months later by another appointee without consultation. Ne zaman yeni Müftüsü hemen dolayı altı ay sonra konsültasyon olmadan başka bir tayin yerini topluluk protesto için istifa etti. Since 1977 all the place-names in Komotini were changed from Turkish forms to Greek forms and henceforth it was forbidden to use the old names for official purposes, apparently on pain of fine or even imprisonment. 1.977 tüm yer-Komotini İsimleri beri türk formlardan Yunan formlara değişiklik yapıldı ve bundan sonra o ince, hatta hapis cezası ile resmi amaçlar için eski isimleri, görünüşe göre kullanmak yasaktı. Mention of the Turkish name in parenthesis after the Greek names is also forbidden. Türk adının parantez içinde Yunan isimleri sonra Mansiyon de yasaktır.

Over a long period there have been growing complaints by Muslims, Turks and Pomaks, that they, unlike Greek Orthodox Christians, cannot buy real estate, except for a few select people who co-operate with the authorities, neither can they negotiate loans or credits; building construction for Turkish houses has been withheld for many years resulting in the Turks being forced to live in backward conditions; neither is permission to build or restore mosques forthcoming; Muslims have been particularly affected by expropriation of land for public use without adequate compensation, and the re-allocation of land in Western Thrace which began in 1967 has resulted in their receiving inferior land in exchange; Muslims are virtually excluded from the state bureaucracy and hindered in business matters by difficulties in obtaining business and driving licences and even subject to punitive levies; despite constitutional guarantees, Turks who leave Greece, even for a temporary period, have been denied re-entry under Article 19 of the Greek Nationality Law which states “A person who is of foreign origin leaving Greek territories without the intention of returning may be deprived of Greek citizenship”, and obtaining normal five-year passports is difficult for many Turks. Uzun dönemde orada ki, Yunan Ortodoks Hıristiyanların aksine, ortak yetkilileri ile işleten birkaç kişi seçmek dışında gayrimenkul satın alamazsınız Müslümanlar, Türkler ve Pomaklar tarafından şikayetler büyüyen, ne de kredi veya kredi pazarlık yapabilirsiniz edilmiştir ; türk evler bina inşaatı yıllarca Türkler ile sonuçlandı imtina edilmiştir geriye koşullarda yaşamak zorunda olmak; ne izni kurmak veya cami yakında geri olduğunu; Müslümanların özellikle arazi kamulaştırma kamu kullanımı için yeterli tazminat olmadan etkilenen olmuştur, ve yeniden Batı Trakya arazi olan 1967 yılında başladı ayırma kendi alan alt toprak döviz şöyle sonuçlandı; Müslümanlar neredeyse devlet bürokrasisinin dışında ve ticari konularda iş alma ve ve hatta cezai tabi ruhsatları sürüş zorluklar engel vergileri; anayasal güvenceler rağmen, Türkler, geçici bir süre için bile, Madde 19 Yunan Vatandaşlık Hukuku olan devletler "bir kişi yabancı kökenli dönme niyeti olmaksızın Yunan toprakları terk biridir altında yeniden giriş reddedilmiş Yunanistan bırakabilirsiniz Yunan vatandaşlık ", ve normal beş yıllık pasaport almak yoksun bırakılamaz zordur birçok Türkler için. Additionally it is alleged that the authorities are attempting to disperse the minority by moving unemployed Turks and Pomaks to other areas, where once registered they are unable to return to Western Thrace, and are pressured under pain of dismissal to change their names to Greek ones. Ayrıca bu makamların işsiz Türkler ve Pomaklar Bir zamanlar bunlar Batı Trakya'ya geri veremiyoruz kayıtlı diğer alanlarda taşıyarak azınlık dağıtmak için çalışıyorsunuz, ve iddia edilen işten çıkarma ağrı altında Yunan olanlar isimlerini değiştirmek için baskı vardır.

In the vital field of education the Greek authorities have steadily increased teaching in Greek at the expense of Turkish. Eğitim alanında önemli Yunan makamları giderek Yunan, Türk pahasına öğretim artmıştır. From the 1960s onwards religious teachers from the Arab world have progressively been reduced while the employment of teachers from Turkey to Turkish schools in Western Thrace has been stopped. Ise Batı Trakya Türk okullarında Türkiye'den öğretmen istihdam durduruldu Arap dünyasında din öğretmenleri itibaren 1960 Gönderen kademeli azaltılmıştır. Since 1968 only graduates from a special academy in Thessaloniki can be qualified to teach in Turkish schools. Selanik'te özel bir akademi 1968 mezunları sadece bu yana Türk okullarında öğretmek için nitelikli olabilir. This academy takes much of its intake from Greek secondary schools and, its critics claim, relies on an outdated religious curriculum deliberately to create an incompetent Hellenized education system in Western Thrace isolated from the mainstream of modern Turkish culture. Bu akademi ve çok Yunan orta okullardan kendi alımının alır, onun eleştirmenleri, iddiasını eski bir dini müfredat üzerinde kasıtlı olarak modern Türk kültürünün ana izole Batı Trakya'da bir beceriksiz Hellenized eğitim sistemi oluşturmak için dayanır.

The situation has deteriorated with the authorities introducing an entrance exam for the two Turkish minority schools in Komotini and Xanthi — there are some 300 Turkish primary schools — and a directorate from the government in March 1981 stipulating that graduate examinations from Turkish secondary and high schools have to be in Greek. Durum yetkilileri Gümülcine ve İskeçe içinde iki Türk azınlık okulları için bir giriş sınavı getirilmesi ile bozulduğunu - bazı türk 300 ilköğretim okulu - ve hükümetin bir müdürlük Mart 1981 yılında, Türk orta ve yüksek okullardan mezun sınavlar var öngören vardır Yunan olmak. The implementation of this law in 1985 with in some cases merely a few months' notice was extremely hard on the students. Ile 1985 yılında bu yasanın uygulanması sadece birkaç ay önceden haber son derece öğrencilere zordu bazı durumlarda. The result of these measures has been a dramatic decline in secondary school students in Turkish schools from 227 in Xanthi and 305 in Komotini in 1983-4, to 85 and 42 respectively in 1986-7. Bu tedbirlerin sonucu, 85 ve 1986-7 42 sırasıyla 227 yılında İskeçe ve Gümülcine 305 yılında 1.983-4, Türk okullarında ortaöğretim öğrencileri dramatik bir düşüş olmuştur. Greek history books portray Turks in crude stereotypes and while Turkish pupils are allowed some books from Turkey there have been inexplicable delays resulting in long outdated textbooks having to be used. Yunan tarih kitaplarında ham basmakalıp ve Türkler tasvir ederken türk öğrenciler Türkiye'de bazı kitaplar var kullanılmak üzere açıklanamaz gecikmeler uzun eskimiş olan ders kitapları elde edilmiştir izin verilir.

The authorities have also prohibited the use of the adjective “Turkish” in titles denoting associations etc., and the Turkish Teachers Association in Western Thrace was closed by order of Komotini court on March 20, 1986, a decision upheld by the Athens High Court on July 28, 1986. Makamlar ayrıca dernekler vb ifade eden ve Türk Öğretmenler Derneği Batı Trakya'da başlıklarında sıfat "Türk" kullanımı yasak var Gümülcine mahkeme tarafindan 20 Mart 1986 tarihinde bir karar Atina Yüksek Mahkemesi tarafından onayladı kapatıldı 28 Temmuz 1986.

Over a long period there have been many individual complaints by ethnic Turks at the deteriorating position of the minority in Western Thrace. Uzun dönemde orada Batı Trakya'da azınlık kötüleşen konumunda etnik Türkler tarafından çok bireysel şikayetler olmuştur. Such protests are apparently gathering force. Böyle protesto görünüşte kuvvet araya geliyor. In the summer of 1988 there was a large-scale demonstration by Turks in Komotini which was followed by two bomb explosions — one in the central mosque and one in a cemetery of a neighbourhood mosque. 1988 Yaz aylarında Gümülcine yılında Türkler tarafından iki bomba patlama - bir merkezi bir cami ve bir mahalle caminin bir mezarlığa izledi büyük çaplı bir gösteri oldu. Nobody was injured in these attacks which Turks see as an act of provocation by the Greeks against the Turkish minority. Kimse Türkler Türk azınlığa karşı Yunanlılar tarafından bir provokasyon eylemi olarak gördüğümüz bu saldırılarda yaralandı. Additionally there have been a number of appeals by Turks in Western Thrace to outside bodies like the UN and Council of Europe. Ayrıca orada BM ve Avrupa Konseyi gibi kurumların dışında Batı Trakya'da Türkler tarafından temyiz bir dizi olmuştur. On June 18, 1989 Sadik Ahmet, who had been arrested in August 1988 and sentenced to two and a half years' imprisonment after he had petitioned the Council of Europe detailing many of the complaints listed above, stood for Parliament as an independent Turkish candidate and was elected with some 32% of the vote illustrating the support for him among the Turkish population. 18 Haziran 1989 Sadık Ahmet, kim Ağustos 1988 yılında tutuklanan ve sonra vardı iki buçuk yıl hapse mahkum günü, Avrupa Konseyi şikayet yukarıda sayılan pek çok ayrıntılı bir dilekçe Parlamentosu için bağımsız Türk aday ve durdu oy türk halk arasında ona destek gösteren bazı% 32 ile seçildi.

(See also Turks of Bulgaria ) (Ayrıca) Türkler Bulgaristan bak


Rumeli Beylerbeyliği Arşivi

Share/Save/Bookmark

Urumeli vilayeti celilesi Osmanlının kalbidir.(Türkçe:Manastır/Yunanlar ve Sırplar ve Bulgarlar Bitola olarak değiştirilmiştir. Muhtemelen manas'tan geliyor. Ahalinin şiir yeteneğive kırgızlara fiziki benzerliği ilginç) ,

Blog Listem