12 Eylül 2009 Cumartesi

Karakaçani: Bizim Ulâ veya Ulah dediğimiz Karakaçaniler kimlerdir? Ne demektir? Suretleri bize neden benzer? Yunanalılar ve Bulgarlar neden dışlarlar?

Karakaçaniler"Kız Kaçırmahayde more kebap


beraberi kıayfetler ses melodiNerelerdeler karakaçan teleffuzları atları karakaçanları (eşşekleri)


Bize neden benzerler? Suretleri ve kilimleri desenleriyle enteresan .Ama din gidince dilde gitmiş. Sadece çadır kalmış.tente kalmış.


page: [0] [1]

Sarakatsani

From Wikipedia, the free encyclopedia Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation , search Git ve: kullan, ara

Sarakatsani Sarakatsani
(Σαρακατσάνοι) (Σαρακατσάνοι)
Sarakatsani children in Kotel , Bulgaria Kotel, Bulgaristan ve Sarakatsani çocuk

Total population Toplam nüfus
unknown bilinmeyen
Regions with significant populations Önemli Bölgeler
Greece Yunanistan 80,000 (1950s estimate) 80.000 (1950'lerin tahmini) [ 1 ] [1]
Bulgaria Bulgaristan 4,107 (2001 census) - 25,000 [ 2 ] [ 3 ] 4.107 (2001 sayımı) - 25.000 [2] [3] [ 4 ] [4]
Languages Diller

Greek and other languages in the areas in which they live. Içinde yaşadıkları alanlarda Yunan ve diğer diller.

Religion Din

Eastern Orthodoxy Doğu Ortodoksluğu

Related ethnic groups İlgili etnik gruplar

Rest of Greeks Yunanlılar Rest of

The Sarakatsani ( Greek : Σαρακατσάνοι ) are a group of Greek transhumant shepherds inhabiting Greece and neighbouring countries. Sarakatsani (Yunanca: Σαρακατσάνοι) Yunan transhumant (malcı hayvancı) çoban Yunanistan yaşayan ve komşu ülkelerde bir grup. Historically centered around the Pindus mountains, they have been currently urbanised to a significant degree. Tarihsel Pindus dağların etrafında, şu anda önemli bir ölçüde kentleşme olmuştur merkezli. Most of them now reside throughout Central and Northern Greece. Çoğu şimdi Orta ve Kuzey Yunanistan boyunca ikamet. Smaller numbers also exist in southern Albania , Bulgaria and the Republic of Macedonia . [ 5 ] Az sayıda da güney Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya Cumhuriyeti var. [5]

Contents Içeriği

[hide]

[ edit ] History and origin [Değiştir] Tarihi ve kökeni

Despite the silence of the classical and medieval writers, most scholars argue that the Sarakatsani have ancient origins, descended from pre-classical indigenous pastoralists, citing linguistic evidence and certain aspects of their traditional culture and socioeconomic organization. Klasik ve ortaçağ yazarlar ve sessizlik rağmen, en akademisyenler bu Sarakatsani, ön soyundan-klasik yerli pastoralists eski kökenleri var, dilsel kanıt ve geleneksel kültür ve sosyo-ekonomik organizasyon bazı yönlerini öne sürerek savunuyorlar. The anthropological characteristics of the Sarakatsani also classify them as one of the earliest populations on the Balkans and Europe . Sarakatsani ve antropolojik özellikleri aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa tarihinde ilk nüfus olarak sınıflandırılır. Their origins have been the subject of broad and permanent interest. Kökenlerine geniş ve sürekli ilgi konusu olmuştur.

[ edit ] 19th-century accounts [Değiştir] 19. yüzyıl hesapları

Many of the 19th century descriptions of the Sarakatsani do not differentiate between them and the other great shepherd tribe of Greece, the Vlachs , who are however of Latin origin. Sarakatsani 19. yüzyıl açıklamalar çoğu onları ve diğer büyük çoban kabile arasında Yunanistan, Ulah olan ancak Latin kökenli bazıları bir ayrım yoktur. In many instances the Sarakatsani were simplifyingly described as Vlachs , which was a generic term for pastoral people. Sarakatsani simplifyingly Ulah olan pastoral insanlar için genel bir terim olarak olarak tarif edildi Birçok durumda. In his Monograph on Koutsovlachs ( Μονογραφία περι Κουτσόβλαχων , 1865, reprinted in 1905), an Epirote Greek named Aravantinos discussed how the Arvanitovlachs were erroneously called Sarakatsani although the latter were of clearly Greek origin. [ 6 ] Onun Monograph Koutsovlachs Doğum (Μονογραφία περι Κουτσόβλαχων, 1865, 1905 yılında yeniden basıldı), bir Epirote Yunan yılında olmasına rağmen ikinci açıkça Yunan kökenli olduğunu nasıl Arvanitovlachs yanlışlıkla Sarakatsani çağrıldı ele Aravantinos adlandırılmış. [6]

In another work of the same author titled Chronography ( Χρονογραφία ), he elaborates more on the Sarakatsani and discusses the existence of the Sarakatsani. Yazarın Chronography (Χρονογραφία) başlıklı bir başka çalışma yılında Sarakatsani daha fazla ayrıntılandırdığı ve Sarakatsani varlığını tartışır. He also states that the Arvanitovlachs were called Garagounides or Korakounides increasing the differences between Arvanitovlachs and Sarakatsani, who according to one theory originated in the Greek village of Saraketsi. [ 7 ] Başbakan ayrıca, Arvanitovlachs Garagounides veya Korakounides Arvanitovlachs ve Sarakatsani arasında olan bir teori Saraketsi bir Yunan köyünde kökenli göre farklılıklar artan denirdi devletler. [7]

There were other names the Sarakatsani were referred to such as Roumeliotes (by authors such as Georges Kavadias) even though the Sarakatsani did not use that name themselves, or Moraites (according to Fotakos) when they migrated to Thessaly from Morea after 1881. Için Roumeliotes gibi yazarlar (Georges Kavadias gibi) bile Sarakatsani kendileri veya Moraites o ismi kullanmak vermedi sevk edildi başka isimler Sarakatsani edildi (Fotakos için) zaman Teselya için Mora den 1881 sonra göç göre.

[ edit ] 20th-century accounts [Değiştir] 20. yüzyıl hesapları

Costumes of Sarakatsani from the northwestern Bulgarian region of Berkovitsa Kostüm Sarakatsani ve Berkovitsa kuzeybatı Bulgar bölge

A multitude of 20th century scholars have studied the linguistic, cultural, and racial background of the Sarakatsani. 20. yüzyıl bilim adamlarının çok sayıda Sarakatsani, kültürel, dilsel ve ırksal arka plan inceledik. By now, they clearly distinguished the Sarakatsani as a distinct entity, and the linguistic, cultural and racial background of the Sarakatsani started to be meticulously researched. Artık, açıkça ayrı bir varlık olarak, ve Sarakatsani, kültürel dilsel ve ırksal arka Sarakatsani seçkin titizlikle araştırılmış başlanmıştır.

Among these, the Danish scholar Carsten Høeg , who traveled twice to Greece between 1920 and 1925, is arguably the most influential. Bunlar arasında, Danimarkalı bilim adamı Carsten Hoeg, iki kez Yunanistan için 1920 ve 1925 arasında seyahat muhtemelen en etkili olduğunu. He visited the Sarakatsani in Epirus and began studying their dialect and narrations. O Epir Sarakatsani ziyaret ve lehçesi ve rivayetleri inceleyerek başladı. Høeg published his findings in 1926 in his book entitled The Sarakatsani . Hoeg 1926 yılında kitabında Sarakatsani başlıklı onun bulgularını yayınladı. In his work, he stated that there are no significant traces of foreign loan words in the Sarakatsani dialect. Yaptığı çalışmada, o orada Sarakatsani lehçesinde yabancı kredi kelimelerin önemli izleri olduğunu belirtmiştir. These foreign linguistic elements are neither found phonetically nor are they found in the overall grammatical structure of the dialect. Bu yabancı dil unsurları ne fonetik ne de bulunur onlar lehçesi genel gramer yapısı bulunur. In addition to this, he writes that the Sarakatsani material culture shows the trace of sedentary origins. Buna ek olarak, o Sarakatsani maddi kültür yerleşik kökeni izi gösterir yazar. There were groups of Sarakatsani in the 20th century with no fixed villages, whether in summertime or in winter traced as such by Høeg. Hiçbir sabit köyleriyle birlikte 20. yüzyılda Sarakatsani grupları, yaz olsun veya kış vardı Hoeg gibi tarafından izlenebilmektedir. He also found the Sarakatsani in several parts of Greece, Thessaly , Macedonia , Pelagonia , Thrace , around Lake Copais in Boeotia , and on mountain ranges like Pindus , Rhodope and Vermion . Ayrıca Yunanistan, Teselya, Makedonya, Pelagonia, Trakya, Copais Gölü çevresinde Boeotia içinde ve Pindus, Rodop ve Vermion gibi dağ sıralarının üzerinde çeşitli bölgelerinde Sarakatsani bulundu. Høeg attempted to find examples of nomadism in Classical Greece as an equation for that of the Sarakatsani. Hoeg bu Sarakatsani için bir denklem olarak Klasik Yunanistan içinde göçebelik örnekleri bulmak için çalıştı. Høeg was criticized by Georges Kavadias for exaggerating the link between the 20th century Sarakatsani population and the ancient Greeks and ultimately Høeg's classical Greek background was thought of having influenced - sometimes in a biased way - the conclusions he outlined as to the origins of Sarakatsani. Hoeg Georges Kavadias tarafından 20. yüzyıl Sarakatsani nüfus ve Eski Yunanlılar ve sonuçta Hoeg klasik Yunan kökenli etkilenmiş olan düşünüldü arasındaki bağlantıyı abartarak için eleştirildi - önyargılı bir şekilde bazen - o kadar Sarakatsani kökeni için sonuçlar sıraladı. A German scholar, Beuermann, rejects Høeg's rationalizations of these facts, which is relevant to the claim frequently put forward that the Sarakatsani are the "purest of the Ancient Greek population". Bir Alman bilim adamı, Beuermann olan iddia sık sık ileri ki Sarakatsani Antik Yunan nüfusunun "saf" olan koymak alakalı bu gerçekleri, bir Hoeg's rationalizations reddeder. There appears to be no written mention of the Sarakatsani previous to the 18th century. Orada Sarakatsani 18. yüzyıldan önceki hiçbir yazılı söz gibi görünüyor. From this, one can conclude that the term Sarakatsani is a relatively new generic name given to a quite an old population that lived for centuries in isolation from the other inhabitants of what is today Greece. Buradan, tek bir terim Sarakatsani nispeten yeni bir jenerik adı, izolasyon yüzyıllarca bugün Yunanistan olduğu diğer sakinleri itibaren yaşayan bir çok yaşlı bir nüfus verilir sonucuna varabiliriz.

Georgakas (1949) and Kavadias (1965) believe that either the Sarakatsani are descendants of ancient nomads who inhabited the mountain regions of Greece in the pre-Classical times, or they are descended from sedentary Greek peasants forced to leave their original settlements around the 14th century and to become nomadic shepherds. Georgakas (1949) ve Kavadias (1965) Her iki Sarakatsani kim öncesi Yunanistan'ın dağlık bölgelerde yaşadığı eski göçebelerin torunları veya-Klasik kez inanıyorum onlar yerleşik Yunan köylüler 14. etrafında özgün yerleşim yerleri terk etmek zorunda türemiş bulunmaktadır yüzyıl ve göçebe çoban olmak. Angeliki Chatzimichali, a Greek ethnographer who spent a lifetime among them and published her work in 1957, remarks the prototypical elements of Greek culture that can be found throughout the pastoral way of life, social organization and art of the Sarakatsani, pointing the similarity between the Sarakatsan decorative art and the geometric art of pre-classical Greece. [ 8 ] In 1964, the English researcher JK Campbell arrives at the conclusion that Sarakatsani must always have lived in more or less the same conditions and areas as they were found in his days, they were very endogamic and they should be considered an isolate group, while E. Makris (1990) believes that they are a pre- Neolithic people. Angeliki Chatzimichali, onlarla arasında bir ömür geçirmiş ve 1957 yılında kendi iş yayınlanan bir Yunan etnograf,, arasındaki benzerlik gösteren Yunan kültürünün ve yaşam pastoral yol boyunca, toplumsal örgütlenme bulunabilir ve Sarakatsani sanat prototip elemanları sözleri gibi günlerini bulundu Sarakatsan dekoratif sanat ve öncesi geometrik sanat-klasik Yunanistan. [8] 1964 yılında İngiliz araştırmacı JK Can Sarakatsani her zaman daha fazla veya daha az aynı koşullarda ve alanlarda yaşamış olmalıdır sonuca ulaştığında , onlar çok endogamic onlar bir gruba ayırmak düşünülmelidir iken E. Makris (1990) ki, bir ön-Neolitik insanlar olduğuna inanmaktadır.

Nicholas Hammond , a British historian , after his treatment concetrated on the Sarakatsani populations of Epirus , in his work Migrations and Invasions in Greece and Adjacent Areas (1976), considers them descendants of Greek pastoralists who herded their sheep on the central range of Gramos and Pindus in the early Byzantine period and were dispossessed of their pastures by the Vlachs at the latest by the 12th century. [ 9 ] In 1987, the London based scholar John Nandris, who observed the Sarakatsani "on the ground" continuously since the 1950s, summarizes his account of this tribe by inserting them in a more complex context of nomadic people interacting with one another. Nicholas Hammond, bir İngiliz tarihçi, onun tedavi sonrasında Epir ve Sarakatsani halklar üzerinde, çalışmaları Göçler ve Yunanistan'da istilalar ve Bitişik Alanları (1976), concetrated Yunan pastoralists kim Gramos ve merkezi dizi ve onların koyun herded onların soyundan düşünüyor Pindus erken Bizans döneminde de ve mera Ulah tarafından 12. yüzyılda en geç Tasarrufu kaybeden edildi. [9] 1987 yılında, Londra, akademisyen John Nandris olan 1950'lerden beri zemin "sürekli Sarakatsani" gözlenen temelli göçebe insanların birbirleriyle etkileşim daha karmaşık bir bağlamda bunları ekleyerek bu kabile onun hesabını özetlemektedir. Interestingly, he alludes to the Yörük connection though he is keen not to jump to any definitive conclusion. Rağmen herhangi bir kesin sonuca atlamak için hevesli değil İlginçtir, o Yörük bağlantı atıfta. This theory was also supported by Arnold van Gennep . Bu teori de Arnold van Gennep tarafından desteklenmiştir.

[ edit ] Sarakatsani and Vlachs [Değiştir] Sarakatsani ve Ulah

Sarakatsani woman wearing traditional clothing in Agrafa , Greece . Sarakatsani kadın Agrafa, Yunanistan geleneksel kıyafetler giyiyor.

During the 20th century and up to the present day, Romanian and pro-Romanian Aromanian scholars have tried to prove the supposed common origin of the Sarakatsani and the Aromanians ; the latter are a Vlach people and the other major transhumant tribe in Greece . 20. yüzyılda ve bugüne kadar, Romanya ve pro-Romen Aromanian bilim Sarakatsani ve Aroman sözde ortak kökenini kanıtlamak için çalıştık; ikinci bir Ulah insanlar ve Yunanistan da diğer büyük transhumant kabile vardır sırasında. The Aromanians speak Aromanian , an eastern Romance language , while the Sarakatsani speak a clearly northern dialect of Greek . Süre Sarakatsani Yunan ve açıkça kuzey lehçesi konuşuyoruz Aroman, Aromanian, bir doğu Romance dili konuşuyoruz. These attempts of the Romanian side were based mainly on speculations, over-generalizations and vague assumptions due to the similar nomadic way of life of the two groups, as well as assertions that the Sarakatsani simply gave up their supposed former language during the 18th century in favour of assimilation into a Greek-speaking environment. Romen tarafının bu girişimleri çoğunlukla spekülasyonları üzerine,-genelleme ve varsayımlar belirsiz iki grubun yaşam benzer göçebe biçimi nedeniyle yanı sıra iddialarının üzerine Sarakatsani sadece 18. yüzyılda sırasında sözde eski dili vazgeçti tabanlı edildi Yunan-konuşma ortamı içinde asimile lehine. The presumption that a secluded, endogamic society in the multicultural world of the Ottoman Empire would abandon its language for no obvious reason at all, then translate all of its verbal tradition into Greek and create within a few generations a separate Greek dialect, has to be examined with caution. SGP, Osmanlı İmparatorluğu ve çok kültürlü dünyada bir tenha, endogamic toplumun hiçbir belirgin nedeni, sonra onun dilini vazgeçmesi Yunan ve birkaç nesil ayrı bir Yunan lehçesi içinde oluşturmak gerekir içine tüm sözlü geleneğin çevirmek dikkatle inceledi.

Despite the differences between the Sarakatsani and the Aromanians, linguistic usage of the term Vlachs has been proven misleading, as it suggests a cultural or linguistic relationship of the two groups. Olarak iki grup bir kültürel ya da dilsel ilişki öneriyor Sarakatsani ve Aroman, terim Ulah ve dil kullanımı arasındaki farklılıklara rağmen yanıltıcı, kanıtlanmıştır. One the one hand, the term Vlachs is used to refer to the Aromanians, also called Koutsovlachs; on the other hand, since the era of the Byzantine Empire the same name has been used, and is still in use in Greece, to describe inconsiderately all the shepherd and peasant people. [ 10 ] As a result, the Sarakatsani are being often referred to as Vlachs, due to their seasonal migrations in search of pasturage for their flocks. Bir bir yandan, dönem Ulah Aroman başvurmak için de denir Koutsovlachs kullanılır; Öte yandan, aynı ismi kullanılmış olan Bizans İmparatorluğu döneminin başlangıç ve üzerinde halen Yunanistan'da kullanılan, inconsiderately açıklamak için bir Bütün çoban ve köylü insanlar. [10] Sonuç olarak, Sarakatsani sık Ulah gibi, onların mevsimlik göçler nedeniyle sürülerindeki için otlatma aramak için sevk edilmektedir.

John Campbell, social anthropologist , states, after his own field work among the Sarakatsani in the 1950s, that the Sarakatsani are in a different position from the Vlachs, meaning the Aromanians and the Arvanitovlachs, who both speak an eastern Romance language along with Greek, while the Sarakatsan communities were always Greek-speaking and knew no other language. John Campbell, sosyal antropolog, devletler, 1950'lerde Sarakatsani arasında kendi alanında iş sonrası, bu Sarakatsani Ulah farklı bir konumda olduğumuzu Aroman ve Arvanitovlachs, her ikisi de Yunan ile birlikte bir doğu Romance dili konuşuyoruz anlam, süre Sarakatsan toplumların her zaman Yunan edildi konuşma ve başka dil biliyordu. Campbell also asserts that the increasing pressure on the limited areas available for winter grazing in the coastal plains had resulted in a competitive dispute between the two groups on the use of the pastures. Can da sınırlı bölgelerde kıyı ovaları kış otlatma için mevcut artan basınç mera kullanımı iki grup arasında bir rekabet anlaşmazlığında yol açtı belirtmektedir. In addition, during the time of his research Vlach groups often lived in substantial villages where shepherding was not among their occupations, while their cultural elements such as art forms, values and institutions, are different from those of the Sarakatsani. [ 10 ] The latter, for instance, differ from the Vlachs in that they dower their daughters, assign a lower position to women and adhere to even stricter patriarchal structure. [ 9 ] Süre sanat formları, değerler ve kurumlar gibi kültürel unsurları, bu Sarakatsani den farklı yanı sıra, kendi araştırma Ulah grupların süre içinde sık sık önemli köylerde nerede shepherding kendi meslekleri arasında değildi, yaşadı. [10] ikincisi Örneğin, onların kızlarının çeyiz olarak Ulah gelen, farklı kadınlara daha düşük bir pozisyonu atamak ve hatta sıkı ataerkil yapısına uygun. [9]

Furthermore, the Sarakatsani themselves have always stressed their Greek identity and deny having any relationship with the Vlachs. Ayrıca her zaman Yunan kimliğini vurguladı, Sarakatsani kendilerini ve Ulah ile bir ilişkisi olan inkar. They also claim that they have always been in the forefront against those who fought the Greek national aspirations, while some Vlachs collaborated with the Italian occupation authorities during World War II and others had been affected by the nationalist propaganda of Romania in the early 20th century, forgetting though the considerable contribution of the Vlachs to the development of the modern Greek state. [ 10 ] The Vlachs also regard the Sarakatsani as a distinct ethnic group, calling them Graikoi (ie Greeks ), a name used by Aromanians to distinguish the Greek-speaking populations from themselves, the Armãnji. Bazı Ulah İtalyan işgal yetkilileri ile Dünya Savaşı ve diğerleri sırasında 20. yüzyılda Romanya ve milliyetçi propaganda etkilenen olmuştu işbirliği Onlar da hep edenler Yunan milli hedeflerine karşı mücadele ön planda olmuştur,, iddia unutmadan ama çağdaş Yunan devletinin gelişmesine Ulah ve katkıdan. [10] Ulah da ayrı bir etnik grup olarak (yani Yunanlılar) bir isim Aroman tarafından Yunan ayırmak için kullanılan Graikoi onları çağıran Sarakatsani ilgili - kendisinden nüfus konuşma, Armãnji.

[ edit ] Name [Değiştir] Adı

The most popular theory about the origin of the name Sarakatsani or Karakatsani , is that it probably derives from the Turkish word karakaçan ( kara = 'black' + kaçan = 'fugitive') meaning 'those who flee to uncultivated lands'. [ 11 ] The first element ( kara ) of the word, was used by the Ottomans to denote the black garment of Sarakatsani, which indicated their mourning for the Fall of Constantinople . [ citation needed ] It is said that for the same reason, they also slaughtered the white lambs and left alive only the black. Ad Sarakatsani veya Karakatsani kökeni konusunda en popüler teori, bunun büyük olasılıkla Türk sözcüğü karakaçan (kara = kaynaklanacak olan 'siyah' + kaçan = 'kaçak) yani' o kim ekilmemiş topraklara 'kaçarlar. [11] ilk elemanı kelimenin (kara), Osmanlılar tarafından Sarakatsani olan onların Konstantinopolis Güz için yas okunan siyah giysi belirtmek için kullanılmıştır. [değiştir] Bu, aynı nedenle, aynı zamanda katlettiler söyleniyor beyaz kuzu ve sol hayatta sadece siyah. An alternative and less popular theory states that their name comes from the Aromanian word sarac-tsani meaning 'poorman'. Alternatif isimlerini Aromanian kelime Saraç süren daha az popüler teori devletleri-tsani anlamı 'poorman'. The Sarakatsani were recorded under this name for the first time only at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, thus the quest for their true origins gave place to a lot of speculative theories among the scholars. Sarakatsani ilk kez bu ad altında 19. yüzyıl başlarında 18. yüzyılın sonunda sadece ve de böylece akademisyenler arasında spekülatif teorileri için bir çok yer veren gerçek kökeni arayışının kaydedildi.

[ edit ] Culture [Değiştir] Kültür

The Sarakatsani speak a northern Greek dialect, [ 12 ] Sarakatsanika, which contains many archaic Greek elements that have not survived in other variants of modern Greek , [ 13 ] and loanwords from neighboring non-Greek languages. [ 12 ] Almost all Sarakatsani in Greece have abandoned their nomadic way of life and assimilated to mainstream modern Greek life. Sarakatsani, [12] Sarakatsanika olan bu Yunanistan, modern Yunanca, [13] ve ayrımı komşu olmayan Yunan dillerinden. [12 diğer varyantları] Neredeyse tüm Sarakatsani de hayatta olmayan birçok antik Yunan unsurları içeren bir kuzey Yunan lehçesi konuşuyoruz hayat ve mainstream modern Yunan yaşamına asimile onların göçebe şekilde terk vardır. According to John Campbell, their settlements, dress and costumes make them a distinct social and cultural group as part of the collective Greek heritage, but they do not constitute an ethnic minority. [ 10 ] Their folk art consists of song, dance, poetry, and some decorative sculpture in wood, as well as elaborate embroidery such as that which adorns their traditional costume. John Campbell, onların yerleşim yerleri, elbise ve kostümler göre onlara ayrı bir sosyal ve kültürel grup toplu Yunan mirasının bir parçası olarak, ancak bir etnik azınlık teşkil etmez olun. [10] Onların halk sanat şarkı, dans, şiir oluşur, ve bu da onların geleneksel kostüm süslüyordu tahta bazı dekoratif heykel gibi ayrıntılı nakış. Principal motives used in sculpture and embroidery are geometrical shapes and human and plant representations. Başlıca nedenleri heykel ve nakış geometrik şekiller ve kullanılan ve bitki temsilcilikleri insan. As far as their medicine is concerned, the Sarakatsani use a number of folk remedies that make use of herbs, honey, lamb's blood or a combination thereof. Bildiğim kadarıyla kendi tıp söz konusu olduğunda, Sarakatsani bu otlar, bal yararlanmak halk ilaçları bir dizi kullanımı, kuzu kanı veya bunların bir kombinasyonu.

[ edit ] Kinship [Değiştir] Akrabalık

Among the Sarakatsani there is a strong patrilineal bias, and when reckoning descent — as opposed to determining contemporary family relationships — lineage membership is calculated along the paternal line alone. Arasında Sarakatsani güçlü bir babanın soyundan gelen önyargı olduğunu, ve ne zaman hesaplaşma asıllı - gibi - soy üyelik çağdaş aile ilişkileri belirleyen karşı baba hattı boyunca tek başına hesaplanır. Contemporary kin relationships are not counted beyond the degree of the second cousin. Çağdaş akraba ilişkileri ikinci kuzeni derecesi ötesinde sayılmaz. Within the kindred , the family constitutes the significant unit and is, unlike the larger network of personal relations of the kindred, a corporate group. Içinde akraba, aile ve önemli destek birimi oluşturan ise, akraba, bir şirket grubunun kişisel ilişkilerin büyük ağ aksine. The descendants of a man's maternal and paternal grandparents provide the field from which his recognized kin are drawn. Bir insanın anne ve baba tarafından dedesi ve onun soyundan hangi tanınan soydaşları çizilir alanı sağlar. The extended family has at its core a conjugal pair, and includes their unmarried offspring, and, often, their young married sons and their wives. Genişletilmiş ailesi çekirdek bir evlilik çifti de vardır ve genellikle onların evlenmemiş yavru ve içerir, onların genç evli oğulları ve eşleri. The Sarakatsani kindred constitutes a network of shared obligations and, to a degree, cooperation in situations concerning the honor of its members. Sarakatsani akrabaya ortak yükümlülüklerinin bir ağ oluşturan ve bir ölçüde, durumlar üyelerinin onuruna ilişkin işbirliği.

A 19th century female Sarakatsani costume from the area of Vratsa , Bulgaria . Bir 19. yüzyıl Vratsa, Bulgaristan bölgesinden kadın Sarakatsani kostüm.

Sarakatsani marriages are arranged, with the initiative in such arrangements taken by the family of the prospective husband in consultation with members of the kindred. Sarakatsani evlilikler, bu tür düzenlemeler akraba üyeleri ile istişare halinde müstakbel kocanın ailesi tarafından alınan inisiyatifi ile düzenlenir. There can be no marriage between two members of the same kindred. Orada aynı akraba iki üyesi arasında evlilik olabilir. The bride must bring with her into the marriage a dowry of household furnishings, clothing, and, more recently, sheep or their cash equivalent. Gelin onunla evliliğe ve ev eşyaları, giyim bir çeyiz getirmek gerekir, son zamanlarda, koyun ya da nakit eşdeğeri. The husband's contribution to the wealth of the new household is his share in the flocks held by his father, but these remain held in common by his paternal joint household until some years after his marriage. Yeni ev ve zenginlik için kocası katkısı sürüleri babası tarafından düzenlenen kendi paylarını, ancak bu ortak yılında baba hanede elinde kalır evliliği kaç yıl sonrasına kadar. The newly established couple initially takes up residence near the husband's family of origin. Yeni kurulan çift başlangıçta kökenli kocası ailesinin yanında ikamet sürer. Divorce is unknown and remarriage after widowhood is unthinkable. Boşanma bilinmeyen ve yeniden evlenme sonra dulluk düşünülemez.

[ edit ] Honor of the kindred [Değiştir] Onur akraba ve

The concept of honor is of great importance to the Sarakatsani. Onur kavramı Sarakatsani büyük önem taşımaktadır. The behavior of any member of a family reflects back upon all its members, therefore the avoidance of negative public opinion, particularly as expressed in gossip, provides a strong incentive to live up to the values and standards of propriety held by the community as a whole. Bir ailenin her üyesinin davranışı geri tüm üyelerin üzerine negatif kamuoyunun bu nedenle kaçınma, özellikle dedikodu ifade, güçlü bir teşvik yukarı değerleri ve görgü toplumun bir bütün olarak yapılan standartlarına yaşamayı sağlar yansıtır . Men have as their duty the protection of the family's honor, and are therefore watchful of the behavior of the rest of the household. Erkekler kendi görev ve bu nedenle ev ve dinlenme davranış tetikte olan ailenin şeref koruması var. In the wider field of village and national interests, the Sarakatsani are subject to local statutes and Greek law. Köy ve ulusal çıkarların daha geniş alanında, Sarakatsani yerel tüzük ve Yunan kanunlarına tabidir.

[ edit ] Religion [Değiştir] Din

Sarakatsani children in fustanella . Fustanella içinde Sarakatsani çocuk.

The Sarakatsani are Greek Orthodox Christians and associated with the Church of Greece . Sarakatsani Ortodoks Hıristiyanlar Yunan olan ve Yunanistan Kilisesi ile ilişkili. Despite the fact that their participation in the institutional forms of the church is not particularly marked, they believe strongly in the concepts of God the Father , Jesus Christ and the Virgin Mary . God is seen in strongly paternalistic terms, as protector and provider, as judge and as punisher of evil deeds. Aslında bu kilisenin kurumsal formları katılımlarını özellikle işaretli değilse rağmen güçlü Tanrı kavramlarını Baba, İsa ve Meryem. Tanrı olarak güçlü ataerkil bakımından görülen, koruyucusu ve sağlayıcısı olarak inanıyoruz hakim ve kötü işlerin Punisher gibi. They have interwoven Christian with folk beliefs like the evil eye . Onlar Hıristiyan nazar gibi halk inançları ile iç içe olması. Each hut shelters an icon or icons upon which family devotions focused. Her kulübe sığınak bir simge veya simgeler bunun üzerine aile ibadet duruldu.

The Sarakatsani honor the feast days of Saint George and Saint Demetrius , which fall just before the seasonal migrations in spring and early winter, respectively. Sarakatsani Saint George ve Aziz Demetrius olan sonbahar ve bayram günü şerefine hemen önce ilkbahar ve erken kış aylarında mevsimsel göçler, sırasıyla. Especially for the Saint George's feast day, a family kills a lamb in the saint's honor, a ritual that also marks Christmas and the Resurrection of Christ . Easter week is the most important ritual period in Sarakatsani religious life. Özellikle Saint George's bayram günü için, bir aile aziz's onur, bir ritüel olduğu da işaretleri Noel ve İsa'nın kıyamet. Paskalya hafta Sarakatsani dini hayatında en önemli ritüeli süresi bir kuzu öldürür.

Other ceremonial events, outside the formal Christian calendar, are weddings and funerals. Diğer tören olaylar, resmi Hıristiyan takvimi dışında düğün ve cenaze vardır. Funerals are ritual occasions that involve not only the immediate family of the deceased but also the members of the larger kindred. Cenaze, sadece büyük bir akraba ölmüş değil, aynı zamanda üyelerinin yakın aile dahil ritüel durumlarda vardır. Funerary practice is consistent with that of the church. Mourning is most marked among the women, and most of all by the widow. Cenaze uygulamalarımız, kilise ile uyumludur. Mourning en çok kadınlar arasında, işaretlenir ve tüm dul en çok. Beliefs in the afterlife are conditioned by the teachings of the church, though flavored to some degree by traditions deriving from pre-Christian folk religion. Ahirette İnançlar kilisenin öğretileri tarafından, ancak bir dereceye kadar geleneklerini ön kaynaklanan-Hıristiyan halk din ile ilişkili conditioned.

The family is thought to be a reflection of the relationship expressed among God the Father, the Virgin Mary and Christ, where the father is the family head, responsible for the spiritual life of the family. Aile ilişki Tanrı Baba, Meryem ve İsa, burada baba aile başkanı, ailenin manevi yaşam sorumludur ifade arasında bir yansıması olduğu düşünülmektedir. Each household constitutes an autonomous religious community. Superstitious beliefs and practices, such as the casting of the evil eye, have traditionally been prevalent among the Sarakatsani, however there are no formally recognised magical specialists among them. Her evde özerk bir dini topluluk oluşturur. Superstitious inanç ve uygulamaları, nazar ve döküm gibi, geleneksel olarak Sarakatsani arasında yaygın olması, hayır resmen aralarında büyülü tanınan Ancak uzmanlar vardır.

[ edit ] Pastoralism [Değiştir] Pastoralism

The Sarakatsani traditionally spent the summer months on the mountains and returned to the lower plains in the winter. Sarakatsani geleneksel olarak yaz aylarında dağlarda geçiren ve kışın düşük ovalar döndü. The migration would start on the eve of Saint George 's Day in April and the return migration would start on Saint Demetrius ' Day, on October 26 . Göç Saint George 'Nisan ve s Day dönmek göç Saint Demetrius Günü Doğum, Ekim 26 tarihinde başlayacak arifesinde başlayacaktı. However, according to a theory, the Sarakatsani were not always nomads but only turned to harsh nomadic mountain life to escape Ottoman rule . [ 14 ] [ 15 ] Yet many of the Sarakatsani residing in Epirus , Macedonia and Thrace , provinces that remained under Ottoman control until 1913, developed subsequently amiable relationships with the Turkish officials who were among the purchasers of their dairy products as well as of lamb and mutton . Ancak, bir teoriye göre, Sarakatsani her zaman göçebeler ancak sert dağ göçebe hayat Osmanlı kaçış döndü edildi. [14] [15] Yine Sarakatsani ve Epir, Makedonya ve Trakya, Osmanlı altında kalan illerde ikamet eden birçok kontrolü 1.913 kadar olan kuzu ve koyun eti gibi kendi süt ürünlerinin satın arasındaydı Türk yetkililerle sonradan sevimli ilişkiler geliştirmiştir.

Reconstructed sarakatsani hamlet in Gyftokampos ( Ioannina Prefecture , Greece ) Gyftokampos içinde Reconstructed sarakatsani Hamlet (Ioannina İli, Yunanistan)

As national states appeared in the former domain of the Ottoman Empire, new state borders came to separate the summer and winter habitats of many of the Sarakatsani groups. Ulusal devletlerin Osmanlı İmparatorluğu, yeni devlet sınırlarının eski etki alanında ortaya yaz ve Sarakatsani grupların birçok kış habitatları ayrı geldi. However, until the middle of the 20th century the crossing of borders between Greece , Albania , Bulgaria and Yugoslavia was relatively unobstructed. Ancak, 20. yüzyılda Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya arasında sınır kapısı nispeten engelsiz olarak ortasına kadar. In the summer, some groups went as far north as the Balkan mountains while the winter they would spend in the warmer plains in vicinity of the Aegean Sea . Halbuki onlar Ege Denizi ve çevresinde sıcak ovalarında kışı geçirmek istiyorsunuz yazında, bazı gruplar kadar kuzey Balkan Dağları olarak gitti. After 1947, as inter-state borders were sealed with the beginning of the Cold War , some Sarakatsani were not able to migrate anymore and were subsequently settled down outside Greece. Olarak devletler arası sınırları Soğuk Savaş'ın başlangıcı ile imzalandı 1.947 sonra, bazı Sarakatsani artık göç etmeye ve daha sonra Yunanistan dışında yerleşti edildi mümkün değildi.

Traditional Sarakatsani settlements were located on or near grazing lands both during summers and winters. Geleneksel Sarakatsani yerleşim birimlerine veya otlak arazileri yakınında yazlar ve kışlar safhasında bulunurdu. The most characteristic type of dwelling was that with a domed hut, framed of branches and covered with thatch. Konut ve en karakteristik türü kubbeli bir kulübe ile şube çerçeveli ve thatch kaplıydı. A second type was a wood-beamed, thatched, rectangular structure. İkinci tip bir ahşap kirişli, dikdörtgen yapısı thatched oldu. In both types, the centerpiece of the dwelling was a stone hearth. Her iki tür olarak, konut ve merkezinde bir taş ocak oldu. The floors and walls were plastered with mud and mule dung. Zemin ve duvarlar çamur ve katır gübresi ile sıvalı edildi. Since the late 1930s, national requirements for the registration of citizens has led many if not most Sarakatsani to adopt as legal residence the villages associated with summer grazing lands, and many Sarakatsani have since built houses in such villages. 1930'ların sonlarına doğru bu yana, vatandaşların kayıt için ulusal gereksinimleri olmasa bile en köylerinde yaz otlak arazileri ile ilgili yasal ikametgahı olarak kabul etmek Sarakatsani ve birçok Sarakatsani birçok yol açmıştır bu gibi köylerde evler inşa etmişlerdir.

During the winter, however, their settlement patterns still follow the more traditional configuration: a group of cooperating households, generally linked by ties of kinship or marriage, build their houses in a cluster on flat land close to the pasturage, with supporting structures (for the cheese merchant and cheese maker) nearby. Kış boyunca, ancak kendi yerleşim modelleri hala daha geleneksel yapılandırma izleyin: işbirliği hanelerin bir grup, genellikle akrabalık veya evlilik bağları ile bağlı, evlerini inşa otlatma düz arazi yakın bir kümede (yapılar için destekleyen peynir tüccar ve peynir üreticisi) nearby. Pens for goats and folds for newborn lambs and nursing ewes are built close to the settlement. Keçi ve yeni doğan kuzuların bakım ve koyunların için kıvrımlar için Kalemler yakın yerleşim için inşa edilir. This complex is called stani ( στάνη ), a term also used to refer to the cooperative group sharing the leased land. Bu karmaşık Stani (στάνη), bir dönem de işbirlikli grup kiralanan arazi paylaşımı için de kullanılır denir.

Their life centers year-round on the needs of their flocks. Onların yaşam merkezleri yıl sürülerindeki ve ihtiyaçlarına yuvarlak. Men and boys are usually responsible for the protection and general care of the flocks, like shearing and milking, while the women occupy with the building of the dwellings, sheepfolds and goat pens, child care, the domestic tasks, preparing, spinning and dying the shorn wool, and additionally they try to keep chickens, the eggs of which provide them with their only personal source of income. Iken kadınların konut, sheepfolds ve keçi kalemler, çocuk bakımı, ev işleri, hazırlama binası ile, işgal ve iplik boyama Erkekler ve erkek çocuklar genellikle koruma ve genel bakım için kesme ve sağım gibi sürüleri, sorumludur ve yün yoksun ayrıca onlar tavuk bulundurmaya çalışın, yumurta olan gelir sadece kendi kişisel kaynak onlara sağlar. Women also keep household vegetable gardens, with some wild herbs used to supplement the family diet. Kadınlar da, bazı yabani otlar aile diyet ek için kullanılan ev sebze bahçeleri tutun. When children are very young, child care is the province of the mother. Zaman çocuklar çok genç, çocuk bakımı annenin ilidir. When boys are old enough to help with the flocks, they accompany their fathers and are taught the skills they will someday need. Zaman çocuklar yeterli sürüleri ile yardımcı olmak için eski, onlar ve babalarına eşlik öğretilir onlar birgün gerekir becerileri. Similarly, girls learn through observing and assisting their mothers. Benzer şekilde, kız gözlemleme ve annesi yardım yoluyla öğrenirler.

The pasturage used by a stani is leased, with the head of each participating family paying a share at the end of each season to tselingas, the stani leader, in whose name the lease was originally taken. Otlatma bir Stani tarafından kullanılan, her katılımcı aile tselingas her sezon sonunda bir payı ödeme başkanı ile Stani lideri olan isim kira ilk alınmıştır kiralık olduğunu. Inheritance of an individual's property and wealth at the time of his death is largely passed through males: sons inherit a share of the flocks and property owned by their fathers and mothers. Ölümünün zamanda bireyin mülkiyet ve servet Kalıtım büyük oranda erkek geçirilir: oğulları sürüleri ve mülk babalarının ve annelerinin ait bir paya devralır. However, household goods may pass to daughters, and prestige of the family is visited on all surviving offspring, regardless of gender. Ancak, ev eşyaları kızlarına, iletebilirsiniz ve ailesinin prestij kurtulan tüm yavru Doğum bakılmaksızın, cinsiyet ziyaret edilmiştir.

[ edit ] Demographics [Değiştir] Nüfus

Until the mid-20th century, the Sarakatsani were scattered in many parts of the Balkan Peninsula , Greece , Bulgaria , Turkey , Yugoslavia , but today they live mainly in Greece, with only some populations left in Bulgaria. Ortalarından 20. yüzyıla kadar, Sarakatsani Balkan Yarımadası, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Yugoslavya, ancak esas olarak Yunanistan'da yaşayan, bugün sadece bazı nüfus Bulgaristan sol ile birçok yerinde dağıldı. It is difficult to establish the exact number of the Sarakatsani over the years, since they were dispersed and migrated in summer and winter, while they were not considered a discreet group in order that census data specify figures for them. Çünkü dağınık olduğunu ve yaz kış göç ederken onlar sırayla nüfus sayımı verileri onlar için rakamlar belirtmek ihtiyatlı bir grup olarak kabul edildi Bu yıl içinde Sarakatsani kesin sayısını kurmak için zordur. Besides, they are often confused with other population groups, especially with the Vlachs , who are also nomadic shepherds. Ayrıca, genellikle diğer nüfus gruplarıyla, Ulah, aynı zamanda göçebe çobanlar vardır özellikle kafası karışır. However, in the late 1950s their number was estimated to be approximately 80,000 throughout Greece, when the process of urbanization had already started for large masses of Greeks. Ancak, sayısı yaklaşık 80.000 Yunanistan, zaman kentleşme süreci zaten Yunanlıların büyük kitleler için başlamıştı boyunca olduğu tahmin edilmiştir 1950'lerin sonlarında.

Federation of Bulgarian Sarakatsani Cultural Societies in Sliven , Bulgaria . Bulgar federasyonu Sarakatsani Kültürel Toplumların Sliven, Bulgaristan da.

In Greece, the Sarakatsani populations can be primarily found in Central Greece on the mountain ranges of Giona , Parnassus and Panaitoliko , in Epirus on Pindus mountains, on Rhodope in Thrace , in Central Euboea , on the mountains Olympus and Ossa , and in other parts of Thessaly and Macedonia . Yunanistan'da, Sarakatsani nüfus öncelikle Orta Yunanistan olarak Giona, Parnassos ve Panaitoliko bir dağ üzerinde, Epir yılında Pindus dağları üzerinde, Rodop tarihinde Trakya yılında, Orta Eğriboz olarak, dağlarda bulunabilir Olympus ve Ossa ve diğer kısımlarında Teselya ve Makedonya ile. The great percentage of them have abandoned the nomadic way of life and live in their villages, while their descendants have largely populated the principal Greek cities. Bunların büyük bir yüzdesi yaşam göçebe şekilde terk ve köylerine yaşamak, onların soyundan gelenler ise büyük ölçüde temel Yunan şehir nüfusu var.

[ edit ] Bulgaria [Değiştir] Bulgaristan

In Bulgaria , according to the 2001 census, 4,107 individuals identified as Sarakatsani ( Bulgarian : каракачани , karakachani). [ 16 ] In the census, this identification is considered separate from the identity of the Greeks in Bulgaria . [ 16 ] Local organizations, however, estimate the number of Sarakatsani at up to 20,000. [ 17 ] In Bulgaria, they are regarded as a distinct group of possible Vlach or Slavic origin. [ 16 ] Most live in the vicinity of Sliven where their headquarters reside, but also along the Stara Planina range; today most of them are Bulgarized . Bulgaristan yılında, 2001 nüfus sayımı, 4.107 bireyler Sarakatsani (Bulgarca: каракачани, karakachani). [16] olarak tanımlanan göre nüfus sayımı, bu kimlik Yunanlılar Bulgaristan kimliğini ayrı olarak kabul edilir. [16] Yerel kuruluşlar, ancak , en fazla 20.000 de Sarakatsani sayısını tahmin ediyoruz. [17] Bulgaristan'da, onlar mümkün Ulah ve Slav kökenli ayrı bir grup olarak kabul edilmektedir. [16] En Sliven ve çevresinde nerede merkezinde ikamet canlı, ama aynı zamanda birlikte Stara Planina aralığı bugün çoğu Bulgarized vardır.

A Bulgarian theory states that the Sarakatsani are descendants of Hellenized Thracians who, because of their isolation on the mountains, were not Slavicised . [ 18 ] Bir Bulgar teori devletlerin Sarakatsani Hellenized Traklar ile olan dağlar üzerindeki izolasyonu, nedeniyle, Slavicised değildi torunları vardır. [18]

Contrary to these views, the Sarakatsani self-identify as Greeks because Greek is their mother tongue and they consider themselves "the purest of Greeks". Çünkü Yunan kendi anadili ve Yunanlıların kendilerini "saf düşünün bu görüşler aksine, Sarakatsani kendini Yunanlılar olarak" tanımlamak. Finally, they add that they are Bulgarian Karakachans only because they live in Bulgaria where they, their children and, in quite a few cases, their ancestors were born. [ 19 ] Son olarak, onlar sadece çünkü Bulgaristan'da yaşayan Bulgar Karakachans vardır bakın nerede, çocukları ve tamamen birkaç durumlarda, atalarının doğdu. [19]

[ edit ] Rootlesness and ritualization [Değiştir] Rootlesness ve ritualization

In her book An Island Apart , the travel writer Sarah Wheeler traces scions of the Sarakatsani in Euboea . Adlı kitabında bir Adası dışında olarak, seyahat yazarı Sarah Wheeler Eğriboz olarak Sarakatsani ve Scions izleri. They can also be found in the island of Poros . Ayrıca Poros adasında bulunabilir. She writes: Diye yazıyor:

" " I was fascinated by this elusive, aloof transhumant tribe with beguilingly mysterious origin. Ben beguilingly gizemli kökenli bu zor, uzak transhumant kabilesi tarafından hayran oldu. They fanned out all over the Balkans and have most closely associated with the Pindus and the Rodopi mountains in the northern mainland: in the fifties there were about 80.000 of them. Onlar Balkanlar üzerinden ve tüm dışarı Fanlı en yakından Pindus ve kuzey anakaradaki yılında Rodop dağları ilişkili: Ellili orada 80,000 onları yaklaşık vardı. They spent half of the year in their mountain pastures and the other half in their lowlands. Onlar dağ otlaklarda ve alçak içinde diğer yarısı yılın yarısında geçirdi. Their rootlesness was balanced by an elaborate ritualization of almost every aspect of their lives, from costume to the moral code. Evia was the only island used by the Sarakatsani except Poros which was the furthest south they ever got (and perhaps Aegina too). Onların rootlesness yaşamlarının hemen her yönü oluşan ayrıntılı ritualization tarafından, kostüm. Evia tek ada Sarakatsani tarafından Poros hariç, onlar var uzak güneyi olarak kullanılan ahlaki kodu arasında dengeli olarak (ve belki Aegina de). In Evia they were, until this century, only found in the chunk of the island from the Chalcis - Kymi axis northwards about as far an Ayianna, and the cluster of villages around Skiloyanni constituted the most heavily settled Sarakatsani region on the island. Evia onlar, bu yüzyıla kadar, sadece Chalcis gelen adanın chunk bulundu - Kymi kuzeye hakkında kadar bir Ayianna ve Skiloyanni çevresindeki köylerin küme adada en ağır yerleşmiş Sarakatsani bölge oluşturmuştur eksen. There were 50 Sarakatsani families living on Mount Kandili, working as resin-gatherers encased in layers of elaborate costume. Orada 50 Sarakatsani aileler Dağı Kandili yaşayan, reçine gibi çalışan-toplayıcı ayrıntılı kostüm katmanları kaplı idi. Photographs taken only few decades ago of Sarakatsani women in traditional costume sitting outside their wigwam-shaped branch woven huts. Fotoğrafların sadece birkaç on yıl önce Sarakatsani kadınların geleneksel kılık onların kızılderili çadırı şeklinde şube kulübe dokuma dışında oturma alınır. Many of them had quite an un-Greek looks, and were fair; perhaps that explains the blond heads you see now. Pek çoğu, fuar vardı oldukça un-Yunan görünüyor vardı belki de şimdi bakın sarışın kafaları açıklar. The Sarkatsanoi were known by various names by the indigenous population, usually based on where they were perceived to have come from, and in Evia they were generally called Roumi, Romi or Roumeliotes after the Roumeli region. Sarkatsanoi çeşitli adlar tarafından yerli nüfus tarafından, genellikle nerede algılanmıştır dayalı gelmiş ve bilinen Evia onlar genellikle Roumi, Romi veya Roumeliotes Rumeli bölge sonra çağrıldı. People often spoke of them misleadingly as Vlachs . İnsanlar genelde bunların Yanıltıcı Ulah gibi konuştu. They are settled now, mainly as farmers, with their own permanent pasture land. Şimdi, çiftçiler ağırlıklı olarak, kendi daimi mera arazi ile neticelendirilir. Their story is one of total assimilation. Onların hikayesi, toplam asimilasyon biridir. " "

[ edit ] Notable Sarakatsani [Değiştir] Önemli Sarakatsani

Military figures Askeri figürleri
Elected officials Seçilmiş yetkililer
 • Alexandros Karathodoros , (1908-1981), member of parliament (1946-1967), Minister for Transport and Communications (1952-1954) Alexandros Karathodoros, (1908-1981), Meclis (1946-1967), Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı (1952-1954) için üyesi
 • Lefteris Zagoritis , Member of Parliament since 2004, Secretary of the New Democracy party. Lefteris Zagoritis, Milletvekili 2004 yılından bu yana Sekreteri Yeni Demokrasi partisi ile.
 • Georgios Souflias , Member of Parliament 1974-1996 and since 2000, minister in various cabinets since 1977 (currently Minister for the Environment and Public Works ). Georgios Souflias, Milletvekili 1974-1996 ve 1977 (şu anda Bakanı Çevre ve Bayındırlık için çeşitli dolaplar bakan 2000, yana) beri.
 • Georgios Sourlas, Member of Parliament 1981-2000 and since 2004, formerly Minister for Health, currently Vice-President of the Parliament. Georgios Sourlas, Milletvekili 1981-2000 ve 2004, eski Sağlık Bakanı için, şu anda Başkan Yardımcısı Parlamentosu beri.
 • Nikolaos Katsaros - Member of Parliament 1981-2004, formerly Vice-President of the Parliament (1989-2000), author of the book «Αρχαιοελληνικές ρίζες του Σαρακατσιάνικου λόγου» ( "Ancient Greek roots of the speech of the Sarakatsani" ). Nikolaos Katsaros - Milletvekili 1981-2004 ve eski Başkan Yardımcısı Parlamentosu (1989-2000), kitabın yazarı Sarakatsani bir konuşma «Αρχαιοελληνικές ρίζες του Σαρακατσιάνικου λόγου» ( "Eski Yunan kökleri").
 • Ioannis Printzos, Prefect of Magnisia 2002-2006. Ioannis Printzos, Magnisia 2002-2006 ve Prefect.
 • Loukas Katsaros, Prefect of Larisa since 2002, formerly appointed Prefect of Kozani. Loukas Katsaros, 2002 yılından bu yana Larisa ile Prefect'i eski BC Vali atadı.

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar

 1. ^ " 6. Who Plays/Makes the Kaval? ". UMBC . http://www.umbc.edu/eol/4/tammer/tammer6.html . ^ "6. Kim çalar / Makes Kaval?". UMBC. Http://www.umbc.edu/eol/4/tammer/tammer6.html. Retrieved 2008-10-09 . 2008/10/09 alındı.
 2. ^ " Каракачаните. ". ^ "Каракачаните.". www.bnr.bg . http://www.bnr.bg/print.htm?id={F24B3D4C-858A-4B55-91A0-438453E8F8B4}&lng=bg . www.bnr.bg. http://www.bnr.bg/print.htm?id = (F24B3D4C-858A-4B55-91A0-438453E8F8B4) & bg = LNG. Retrieved 2009-07-16 . 2009/07/16 alındı. "translated: Karakachani are one of the smallest ethnic groups in Bulgaria. According to the Federation of culturally-enlightened companies karakachani in Bulgaria, they number around 25,000 people. Most live in the community yuzhnobalgarskiya city Sliven. More significant groups have bases in the villages in Stara Planina, Rila, Pirin and Rhodopes. (original) Каракачаните са един от най-малките етноси в България. По данни от Федерацията на културно-просветите дружества на каракачаните в България те наброяват около 25000 души. Най-голяма общност живее в южнобългарския град град Сливен. По-значителни групи има и в селища по подножията на Стара планина, Рила, Пирин и Родопите" "Federasyonu Bulgaristan'da kültürel-aydınlanmış şirketler karakachani of 25.000 kişi civarında, bu sayı göre tercüme: Karakachani bir Bulgaristan'da küçük etnik grup vardır.. topluluk yuzhnobalgarskiya Sliven şehirde yaşayan çoğu. Diğer önemli gruplar köylerde üsleri var Stara Planina, Rila, Pirin ve Rodop. içinde () Каракачаните са един от най özgün малките етноси в България. По данни от Федерацията на културно-просветите дружества на каракачаните в България те наброяват около 25.000 души. Най-голяма общност живее в южнобългарския град град Сливен. По-значителни групи има и в селища по подножията на Стара планина, Рила, Пирин и Родопите "
 3. ^ " Karakachani. ". http://news.ibox.bg . http://news.ibox.bg/news/id_1628129467 . Retrieved 2009-07-16 . "In Bulgaria the community of Karakachani are about 25,000 people, only about 6,000 live in sliven region. (original) България общността на каракачаните е от около 25 000 души , като само 6 000 живеят в Сливенска област"
 4. ^ " Etnicheski maltsinstveni obshtnosti " (in Bulgarian). Natsionalen savet za satrudnichestvo po etnicheskite i demografskite vaprosi . http://www.nccedi.government.bg/save_pdf.php?id=247 . Retrieved 2007-02-18 . 2007/02/18 alındı.
 5. ^ Campbell, John, "The Sarakatsani and the klephtic tradition", in Clegg, John (ed.), Minorities in Greece: aspects of a plural society . C. Hurst & Co. Publishers, 2002. ISBN 1850657068
 6. ^ Aravantinos, Μονογραφία περι Κουτσόβλαχων . "Τοιούτους Αρβανιτόβλαχους φερεωίκους ποιμενόβιους ολίγιστους απαντώμεν εν Θεσσαλία και Μακεδονία, Σαρακατσάνους καλουμένους καταχρηστίκους διότι οι Σαρακατσάνοι ορμόνται εξελλήνων και αυτόχρημα Έλληνες εισί."
 7. ^ Aravantinos. Χρονογραφία . "Σαρακατσιάνοι ή Σακαρετσάνοι έχοντες την καταγωγή εκ Σαρακέτσιου ... Οι Σαρακατσάνοι, οι Πεστανιάνοι, και οι Βλάχοι οι εκ του Σύρρακου εκπατρίσθεντες, οιτίνες και ολιγότερων των άλλων σκηνιτών βαρβαριζούσι. Διάφοροι δε των τριών είσιν οι Αρβανιτόβλαχοι λεγόμενοι Γκαραγκούνιδες ή Κορακούνιδες."
 8. ^ Clogg 2002 , p. 167
 9. ^ a b " American Journal of Philology ". JSTOR . http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9475%28197822%2999%3A2%3C263%3AMAIIGA%3E2.0.CO%3B2-1&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage . Retrieved 2008-03-03 .
 10. ^ a b c d Clogg 2002 , p. 166
 11. ^ Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης (Babiniotis), Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας Dictionary of the Modern Greek Language , Athens, 1998.
 12. ^ a b Σαρακατσάνικα στη Bουλγαρία
 13. ^ Νικόλαος Κατσαρός. Οι αρχαιοελληνικές ρίζες του Σαρακατσάνικου λόγου . Ετυμολογική προσέγγιση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995.
 14. ^ «Σαρακατσάνοι οι σταυραετοί της Πίνδου» ( "Sarakatsani, the booted eagles of Pindos" ) - Vasilis Tsaousis, President of the Folklore Museum of the Sarakatsani. (Greek)
 15. ^ Hellenic Times, 18 January 2007 . (Greek)
 16. ^ a b c " Etnicheski maltsinstveni obshtnosti " (in Bulgarian). Natsionalen savet za satrudnichestvo po etnicheskite i demografskite vaprosi . http://www.nccedi.government.bg/save_pdf.php?id=247 . Retrieved 2007-02-18 . 2007/02/18 alındı.
 17. ^ Karakachanite v Balgariya. Interview with Tanya Varbanova. Makedoniya Newspaper. 1997-09-10.
 18. ^ " Wallachians, Kutzowallachs, Karakachans " (in English, Bulgarian). Wonderland Bulgaria . http://www.omda.bg/engl/narod/vlassi_engl.html . Retrieved 2008-03-06 . 2008/03/06 alındı.
 19. ^ " Karakachans in Bulgaria " (in English) (PDF). imir-bg.org . http://www.imir-bg.org/imir/books/karakachans.pdf . Retrieved 2008-03-03 . 2008/03/03 alındı.

[ edit ] Bibliograpgy

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar

Blog Listem