14 Eylül 2009 Pazartesi

Kaçar hanedanı

Kaçar Hanedanı

From Wikipedia, the free encyclopedia Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation , search Git ve: kullan, ara
سلسله قاجاریه سلسله قاجاریه
Qajar Dynasty Kaçar Hanedanı

1794–1925 1794-1925

Flag Pehlevi Hanedanı'nın

Flag Flag

Anthem Anthem
Salamati-ye Shah Salamati-ye Şah
(Well-being of the King) (Well-King) olmak
Yer Pehlevi Hanedanı'nın
Map of Iran under the Qajar dynasty in the 19th century. 19. yüzyılda Kaçar hanedanı altında İran haritası.
Capital Sermaye Tehran Tehran
Language(s) Dil (ler) Persian (court literature, administrative, cultural, official) [ 1 ] [ 2 ] and Azerbaijani (principal court language) [ 3 ] Farsça (mahkeme edebiyat, idari, kültürel, resmi) [1] [2] ve Azeri (ana mahkeme dili) [3]
Government Hükümet Monarchy Monarşi
History Tarih
- Qajar dynasty begins - Kaçar Hanedanı başlar 1794 1.794
- Pahlavi dynasty begins - Pehlevi Hanedanı başlar 1925 1.925
Faravahar arka plan

History of Iran Iran Tarihi

Kings of Persia Kings of Persia

BC M.Ö.
Prehistory Prehistorya
Proto-Elamite civilization Proto-Elam uygarlığı 3200–2800 3200-2800
Elamite dynasties Elam hanedanları 2800–550 2800-550
Mitanni Mitanni 1500–1200 1500-1200
Kassites Kassites 10th cent. 10 Cent.
Marlik Marlik 10th–7th cent. 10-7th cent.
Kingdom of Mannai Kingdom of Mannai 10th–7th cent. 10-7th cent.
Median Empire Median Empire 728–550 728-550
Achaemenid Empire Ahameniş İmparatorluğu 550–330 550-330
Seleucid Empire Selevkos İmparatorluğu 312–150 312-150
Parthian Empire Pers İmparatorluğu 247– BC 226 247 - M.Ö. 226

AD AD
Sassanid Empire Sasani İmparatorluğu 226–651 226-651
Patriarchal Caliphate Ataerkil Hilafet 637–651 637-651
Umayyad Caliphate Emeviler 661–750 661-750
Abbasid Caliphate Abbasiler 750–1258 750-1258
Tahirid dynasty Tahirîler 821–873 821-873
Alavid dynasty Alavid hanedanı 864–928 864-928
Sajid dynasty Sajid hanedanı 889/890–929 889/890-929
Saffarid dynasty Seferîler 861–1003 861-1003
Samanid dynasty Samani hanedanı 875–999 875-999
Ziyarid dynasty Ziyarid hanedanı 928–1043 928-1043
Buyid dynasty Buyid hanedanı 934–1062 934-1062
Sallarid Sallarid 942–979 942-979
Ma'munids Ma'munids 995-1017 995-1017
Ghaznavid Empire Gazneliler 963–1187 963-1187
Ghori dynasty Ghori hanedanı 1149–1212 1149-1212
Seljukid Empire Selçuklu İmparatorluğu 1037–1194 1037-1194
Khwarezmid dynasty Khwarezmid hanedanı 1077–1231 1077-1231
Ilkhanate İlhanlılar 1256–1353 1256-1353
Muzaffarid dynasty Muzaffarid hanedanı 1314–1393 1314-1393
Chupanid dyansty Chupanid dyansty 1337–1357 1337-1357
Jalayerid dynasty Jalayerid hanedanı 1339–1432 1339-1432
Timurid Empire Timur İmparatorluğu 1370–1506 1370-1506
Qara Qoyunlu Turcomans Qara Qoyunlu Turcomans 1407–1468 1407-1468
Aq Qoyunlu Turcomans Aq Qoyunlu Turcomans 1378–1508 1378-1508
Safavid dynasty Safevi hanedanı 1501–1722* 1501-1722 *
Hotaki dynasty Hotakîler 1722–1729 1722-1729
Afsharid dynasty Afşar Hanedanı 1736–1750 1736-1750
Zand dynasty Zand hanedanı 1750–1794 1750-1794
Qajar dynasty Kaçar Hanedanı 1781–1925 1781-1925
Pahlavi dynasty Pehlevi Hanedanı 1925–1979 1925-1979
Islamic Republic of Iran İran İslam Cumhuriyeti since 1980 1980 yılından bu yana
* or 1736 * Veya 1.736
Timeline Zaman çizelgesi

edit değiştir

The Qajar dynasty Kaçar Hanedanı Qajar.ogg Qajar ) ( Persian : سلسله قاجاریه - or دودمان قاجار , also anglicized as Ghajar or Kadjar , also turkicized as Kaçar ) was a Turco-Persian Qajar (Kaçar) royal family who ruled Persia (the country now known as Iran ) from 1794 to 1925. [ 4 ] [ 5 ] The Qajar family took full control of Iran in 1794, deposing Lotf 'Ali Khan , the last of the Zand dynasty , and re-asserted Persian sovereignty over parts of the Caucasus . Kaçar idi kim şimdi İran olarak bilinen (ülke Persia yöneten kraliyet ailesinin bir Türk-Farsça Kaçar (Kaçar) (Farsça: سلسله قاجاریه - veya دودمان قاجار da Ghajar veya Kadjar olarak anglicized da Kaçar gibi turkicized) ) 1794-1925. [4] [5] Kaçar ailesi 1794 yılında Lotf 'Ali Han, Zand hanedanı ile, son ve yeniden Kafkasya parçaları üzerinde egemenlik iddia Farsça deposing İran tam denetime aldı. In 1796 Āghā Moḥammad Khān was formally crowned as shah . [ 6 ] 1.796 Ağa Muhammed Han resmen şah olarak taç giydirildi. [6]

Contents Içeriği

[hide]

[ edit ] Origins [Değiştir] Kaynak

The Qajar or ghajar rulers were members of the Ghovanloo clan (Turkish: Gevenlü aşireti )of the Qajars, originally themselves members of the Oghuz branch of the larger Turkmen peoples [ 7 ] . [ 8 ] [ 9 ] Qajars first settled during the Mongol period in the vicinity of Armenia and were among the seven Qizilbash tribes that supported the Safavids . [ 10 ] The Safavids "left Arran (present-day Republic of Azerbaijan ) to local Turkic speaking khans", [ 11 ] and, "in 1554 Ganja was governed by Shahverdi Soltan Ziyadoglu Qajar, whose family came to govern Karabakh in southern Arran". [ 12 ] Kaçar veya ghajar hükümdarlar Ghovanloo klan üyeleri (Türkçe: Gevenlü aşireti) Qajars ile, büyük Türkmen halklarının [7 ile Oğuz şube ve aslında kendilerini üye]. [8] [9] Qajars ilk Moğol döneminde yerleşmiş edildi Ermenistan çevresinde ve içinde bu Safeviler desteklenen yedi Qizilbash kabileleri arasında yer aldı. [10] Safevi "Arran sol (bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti) yerel Türki hanları için", [11] ve "1554 Gence de oldu Shahverdi Soltan Ziyadoglu Kaçar, ailesi tarafından yönetilen güney Arran ". [12 yılında Karabağ iktidar geldi]

Qajars filled a number of diplomatic missions and governorships in the 16-17th centuries for the Safavids . Qajars Safeviler için 17. yüzyıllarda 16 diplomatik misyon ve valilik bir dizi doldurdu. The Qajars were resettled by Shah Abbas I throughout Persia. Qajars Şah Abbas I tarafından Persia boyunca yerleşim vardı. The great number of them also settled in Astarabad (present-day Gorgan , Iran ) near the south-eastern corner of the Caspian Sea , [ 8 ] and it would be this branch of Qajars that would rise to power. Bunlardan çok sayıda da Astarabad içinde (bugünkü Hazar Denizi ve Gorgan, İran) yakınında güney-doğu köşesinde, [8] ve Qajars bu Yükselişi istiyorsunuz bu dalda olurdu yerleşti. The immediate ancestor of Qajars, Shah Qoli Khan Qajar Ghovanloo of the Ghovanloos of Ganja , married into the Ghovanloo Qajars of Astarabad. Qajars, Şah Qoli Karaca Kaçar Ghovanloo Ghovanloos Gence ile, Ghovanloo Qajars Astarabad birine evli ve bir acil atası. His son, Fath Ali Khan Qajar, born circa 1685-1693, was a renowned military commander during the rule of the Safavid shahs Husayn and Tahmasp II . Oğlu, Fath Ali Han Kaçar, yaklaşık 1685-1693 doğumlu, Safevi shahs yönetimi sırasında tanınmış bir ordu komutanı olarak Hüseyin ve Tahmasp II. He was killed on the orders of Tahmasp Qoli Khan Afshar ( Nader Shah ) in 1726. O 1726 yılında Tahmasp Qoli Karaca Afşar (Nadir Şah) emri ile öldürüldü. Fath Ali Khan's son Mohammad Hassan Khan Qajar (1722-1758) was killed at the behest of Karim Khan Zand , and was the father of Agha Mohammad Khan and Hossein Qoli Khan (Jahansouz Shah) Qajar (father of "Baba Khan," the future Fath Ali Shah Qajar ). Fath Ali Han oğlu Muhammed Hasan Han Kaçar (1722-1758) Karim Khan Zand buyruğuyla, öldürüldü ve Ağa Muhammed Han ve Hossein Qoli Karaca (Jahansouz Şah) Kaçar ve babası ile (babası "Baba Karaca," gelecekte oldu Fath Ali Şah).

Within 126 years between the demise of the Safavid state and the rise of Nasir al-Din Shah , the Qajars evolved from a shepherd-warrior tribe with strongholds in northern Persia into a Persian dynasty with all the trappings of a Perso-Islamic monarchy. [ 4 ] Kuzey İran'daki kaleleri ile Safevi devletinin ölümü ve Nasir El yükselişi-Din Şah, Qajars bir çoban evrimleştiği-savaşçı kabile arasında 126 yıllık bir Perso tüm ziynet-İslam monarşi ile Farsça hanedanının içine içinde. [ 4]

[ edit ] Rise to power [Değiştir] Yükselişi

"Like virtually every dynasty that ruled Persia since the 11th century, the Qajars came to power with the backing of Turkic tribal forces, while using educated Persians in their bureaucracy". [ 13 ] In 1779, after brutally murdering Mohammad Karim Khan Zand , the Zand dynasty ruler of southern Persia , Agha Mohammad Khan , the leader of the Qajar tribe, set out to reunify Iran . Agha Mohammad Khan was known as one of the cruelest kings, even by the 18th century Iranian standards. [ 8 ] In his quest for power, he razed cities, massacred entire populations, and blinded some 20,000 men in the city of Kerman because the local populace had chosen to defend the city against his siege. [ 8 ] Etmelerine rağmen bürokrasinin "Persler eğitimli kullanarak" Bu 11. yüzyıldan beri İran'da hüküm hemen hemen her hanedanı gibi, Qajars güç Türk aşiret kuvvetleri ve desteğiyle, geldi. [13] In 1779, acımasızca Muhammed Kerim Karaca Zand, öldürmesinden sonra Güney Pers, Ağa Muhammed Han, Kaçar kabilesinin lideri. Ağa Muhammed Han İran yeniden birleştirmek için yola bir Zand hanedanı hükümdarı bir cruelest kralları olarak, İran standartları 18. yüzyılın tarafından bile biliniyordu. [8] onun arayışında güç, o, katledilen tüm nüfus ve Kerman şehrinde yaklaşık 20.000 erkek, çünkü yerel halk onun kuşatması karşı kenti savunmak için seçmişti kör şehirler yerle. [8]

The Qajar armies were composed of a small Turkoman bodyguard and Georgian slaves. [ 14 ] By 1794, Agha Mohammad Khan had eliminated all his rivals, including Lotf 'Ali Khan , the last of the Zand dynasty. Kaçar orduları küçük bir Türkmen koruması ve Gürcü kölelerin oluşturuldu. [14] By 1794, Ağa Muhammed Han Lotf 'Ali Karaca, dahil olmak üzere bütün rakipleri, ortadan vardı Zand hanedanı son. He reestablished Persian control over the territories in the Caucasus . Kafkasya içinde toprakları üzerinde O reestablished Farsça kontrolü. Agha Mohammad established his capital at Tehran , a village near the ruins of the ancient city of Rayy . Ağa Muhammed Tahran, Rayy antik kentin kalıntıları yakınlarındaki bir kasabada geçirdiği sermaye kurulmuştur. In 1796 he was formally crowned as shah . 1796 yılında resmen şah olarak taç giydirildi. In 1797 Agha Mohammad was assassinated in Shusha , the capital of Karabakh khanate , and was succeeded by his nephew, Fath Ali Shah Qajar . 1.797 Ağa Muhammed yılında Şuşa katledildi, Karabağ Hanlığı başkenti ve yeğeni, Fath Ali Şah geçti.

[ edit ] War with Russia [Değiştir] Savaş Rusya ile

In 1803, under Fath Ali Shah, Qajars set out to fight against Russian Empire , in what was known as Russo-Persian War of 1804-1813 , due to concerns about the Russian expansion into Caucasus which was an Iranian domain, although some of the Khanates of the Caucasus were considered independent or semi-independent by the time of Russian expansion in 19th century [ 15 ] , this period marked the first major economic and military encroachments on Iranian interests during the colonial era. 1803 yılında, Fath Ali Şah altında Qajars Rus İmparatorluğu, karşı ne Rus olarak bilinen-Farsça War of 1804-1813, Kafkasya içine hangi bir etki alanı olarak İran Rus genişleme kaygıları nedeniyle de savaşmak için, yola bazı of rağmen Kafkas Khanates bağımsız veya yarı kabul edildi 19. yüzyıl [15] Rus genişleme zaman bağımsız, bu dönem sömürge dönemi sırasında İran çıkarlarına ilk büyük ekonomik ve askeri encroachments işaretlenmiş. Qajar army suffered a major military defeat in the war and under the terms of the Treaty of Gulistan in 1813, Iran recognized Russian annexation of Georgia and most of the Caucasus region. Kaçar ordusu savaşta büyük bir askeri yenilgiye uğradı ve 1813 yılında Gülistan Antlaşması şartları altında, İran Gürcistan ve Rusya ilhakı tanıdı ve Kafkasya bölgesinin en. The second Russo-Persian War of the late 1820s ended even more disastrously for Qajar Iran with temporary occupation of Tabriz and the signing of Treaty of Turkmenchay in 1828, acknowledging Russian sovereignty over the entire South Caucasus , the area north of the Aras River . İkinci Rus-Farsça Savaşı sonlarında 1820'lerde hatta daha disastrously Kaçar Türkiye için 1828 yılında Tebriz geçici işgali ve Türkmençay Antlaşması ile imzalanması ile birlikte, tüm Güney Kafkasya üzerindeki Rus egemenliğini kabul sona erdi, Aras Nehri kuzeyindeki bölgede.

Fath Ali Shah's reign saw increased diplomatic contacts with the West and the beginning of intense European diplomatic rivalries over Iran. Batı ve İran üzerinden Avrupa yoğun diplomatik rekabet başlangıcı ile Fath Ali Şah'ın saltanatı gördü artan diplomatik temas. His grandson Mohammad Shah , who fell under the Russian influence and made two unsuccessful attempts to capture Herat , succeeded him in 1834. Torunu Muhammed Şah olan Rus etkisi altına düştü ve yapılan iki başarısız Herat yakalamak için, 1834 yılında onu başardı. When Mohammad Shah died in 1848 the succession passed to his son Nasser-e-Din, who proved to be the ablest and most successful of the Qajar sovereigns. Zaman Muhammed Şah 1848 yılında arkaya oğlu Nasır-e-Din, kim olduğunu kanıtladı geçti öldü ve en Kaçar sovereigns başarılı ablest.

[ edit ] Development and decline [Değiştir] Geliştirme ve düşüş

Mullahs in the royal presence. Kraliyet huzurunda mollaların. The painting style is markedly Qajari. Resim tarzı belirgin Qajari olduğunu.

During Nasser-e-Din Shah 's reign, Western science, technology, and educational methods were introduced into Persia and the country's modernization was begun. Sırasında Nasır-e-Din Şah saltanatının, Batı bilim, teknoloji ve eğitim yöntemleri Pers içine ve uygulamaya konmuştur ülkenin modernleşme başladı var. Nasser ed-Din Shah tried to exploit the mutual distrust between Great Britain and Russia to preserve Persia's independence, but foreign interference and territorial encroachment increased under his rule. Nasır ed-Din Shah of Persia bağımsızlığını korumak için İngiltere ve Rusya arasındaki karşılıklı güvensizliği istismar çalıştı, ama yabancı girişim ve toprak ihlali onun yönetimi altında arttı. He contracted foreign loans to finance expensive trips to Europe. O Avrupa pahalı geziler finansmanı için dış kredi anlaşmalı. These trips were part of a strategy to put Persia on the map as an independent, ancient but civilized state [ citation needed ] . Bu geziler bir antik ama uygar bağımsız bir devlet olarak harita üzerinde gerekli [citation Persia koymak için bir stratejinin parçası idi]. Although the trips in this field were rather successful, he was not able to prevent Britain and Russia from encroaching into regions of traditional Persian influence. Ancak bu alanda gezileri oldukça başarılı geleneksel Farsça etkisinin bölgeye tecavüz gelen İngiltere ve Rusya önlemek mümkün değil, o idi. In 1856, during the Anglo-Persian War , Britain prevented Persia from reasserting control over Herat . 1856 yılında, sırasında Anglo-Farsça Savaşı, İngiltere Herat kontrol reasserting gelen Persia engelledi. The city had been part of Persia in Safavid times, but Herat had been under non-Persian rule since the mid-18th century. Şehir Safevi zamanlarda Persia parçası olmuştu, ama Herat olmayan altında bulunuyordu-Farsça kuralı 18. yüzyıl ortalarından beri. Britain supported the city's incorporation into Afghanistan and, when the war ended in 1857, it was. İngiltere Afganistan içine kentin birleşme desteklenen ve zaman savaş 1857 yılında sona erdi, öyleydi. In large part, Afghanistan was created by Britain in order to extend eastward the buffer between its Indian territories and Russia's expanding empire. Amacıyla doğuya doğru olan Hint toprakları ve Rusya'nın genişleyen imparatorluk arasında tampon genişletmek için büyük bir kısmı, Afganistan İngiltere tarafından oluşturuldu. Britain also extended its control to other areas of the Persian Gulf during the 19th century. İngiltere ayrıca Fars Körfezi diğer alanlarına 19. yüzyıl boyunca kendi kontrolü genişletilmiş. Meanwhile, by 1881, Russia had completed its conquest of present-day Turkmenistan and Uzbekistan , bringing Russia's frontier to Persia's northeastern borders and severing historic Persian ties to the cities of Bukhara and Samarqand . Bu arada, 1881 tarafından, Rusya bugünkü Türkmenistan ve Özbekistan, İran sınır's kuzeydoğu sınırları Rusya'nın getiren ve Buhara ve Semerkand ve şehirlere tarihi Farsça bağları Severing ve onun fethi tamamlanmış oldu. Several trade concessions by the Persian government put economic affairs largely under British control. Farsça hükümeti İngiliz kontrolü altında büyük ölçüde ekonomik işlerden koymak tarafından çeşitli ticaret imtiyazları. By the late 19th century, many Persians believed that their rulers were beholden to foreign interests. 19. yüzyılda, birçok Persler kendi yöneticiler yabancı çıkarlarına borçlu olduğuna inanıyordu.

A Zoroastrian family in Qajar Iran Kaçar İran'da bir Zerdüşt aile

Mirza Taghi Khan Amir Kabir , was the young prince Nasser-e-Din's advisor and constable. Mirza Taghi Karaca, Amir Kabir, genç prens Nasır oldu-e-Din danışmanı ve Constable. With the death of Mohammad Shah in 1848, Mirza Taqi was largely responsible for ensuring the crown prince's succession to the throne. 1848 yılında Muhammed Şah'ın ölümünden sonra, Mirza Taqi büyük ölçüde tahtının veliahtı's arkaya sağlamaktan sorumlu olmuştur. When Nasser ed-Din succeeded to the throne, Amir Nezam was awarded the position of prime minister and the title of Amir Kabir , the Great Ruler. Zaman Nasır ed-Din tahta başarılı Amir Nezam ve Amir Kabir, Büyük Cetvel başlığını başbakanlık pozisyonu verildi.

At that time, Persia was nearly bankrupt. O zamanlar neredeyse iflas, İran oldu. During the next two and a half years Amir Kabir initiated important reforms in virtually all sectors of society. Sonraki iki buçuk yıl Amir Kabir toplumun hemen hemen tüm sektörlerinde önemli reformlar başlattı sırasında. Government expenditure was slashed, and a distinction was made between the private and public purses. Hükümet harcamaları ve indirim yaptı bir ayrım özel ve kamu cüzdanlar arasında yapıldı. The instruments of central administration were overhauled, and Amir Kabir assumed responsibility for all areas of the bureaucracy. Merkezi yönetim araçları ve elden edildi Amir Kabir bürokrasinin tüm alanlarında sorumluluk üstlendi. Foreign interference in Persia's domestic affairs was curtailed, and foreign trade was encouraged. Persia içişlerine yabancı girişim ve kısıtlandığını dış ticaret teşvik edildi. Public works such as the bazaar in Tehran were undertaken. Amir Kabir issued an edict banning ornate and excessively formal writing in government documents; the beginning of a modern Persian prose style dates from this time. Kamu Tahran'da çarşı gibi. Amir Kabir yapılmıştır bir ferman hükümet belgeleri ve aşırı resmi süslü yazılı yasaklayan çıkarılan eserler, bu kez modern Farsça düzyazı tarzı tarihleri başında.

A former Persian Legation in Washington, DC Eski Farsça Legation Washington DC de

One of the greatest achievements of Amir Kabir was the building of Dar ol Fonoon , the first modern university in Persia and the Middle East. Bir Amir Kabir en büyük başarılarının Dar ol Fonoon, İran'da ilk modern üniversite ve Orta Doğu ile inşa edilmiştir. Dar-ol-Fonoon was established for training a new cadre of administrators and acquainting them with Western techniques. Dar-ol-Fonoon yöneticilerinin yeni bir kadro eğitim ve Batı teknikleri ile onları BH'li için kurulmuştur. Amir Kabir ordered the school to be built on the edge of the city so it could be expanded as needed. Amir Kabir o kadar gerekli genişletilebilir okul şehrin kıyısında inşa edilecek emretti. He hired French and Russian instructors as well as Persians to teach subjects as different as Language, Medicine, Law, Geography, History, Economics, and Engineering. O da Persler gibi konuları öğretmek için öğretmenleri Fransızca ve Rusça kiralık Dil, Tıp, Hukuk, Coğrafya, Tarih, İktisat olarak, farklı ve Mühendislik. Unfortunately, Amir Kabir did not live long enough to see his greatest monument completed, but it still stands in Tehran as a sign of a great man's ideas for the future of his country. Ne yazık ki, Amir Kabir uzun onun en büyük anıt tamamlandı görecek kadar canlı değildi, ama yine de Tahran'da ülkesinin geleceği için büyük bir adam fikirlerini bir işareti olarak duruyor.

These reforms antagonized various notables who had been excluded from the government. Bu reformlar yapan hükümet dahil edilmiş çeşitli seçkinler antagonize. They regarded the Amir Kabir as a social upstart and a threat to their interests, and they formed a coalition against him, in which the queen mother was active. Onlar bir sosyal sonradan görme ve onların çıkarları için bir tehdit olarak Amir Kabir bakmak ve ona karşı bir koalisyon olan kraliçe aktif olarak kurdu. She convinced the young shah that Amir Kabir wanted to usurp the throne. O Amir Kabir tahtı ele geçirmektir istiyordu genç şah ikna etti. In October 1851 the shah dismissed him and exiled him to Kashan , where he was murdered on the shah's orders. Ekim 1851 yılında Şah ve onu görevden Keşan, burada Şah'ın emriyle öldürüldü onu sürgüne. Through his marriage to Ezzat od-Doleh, Amir Kabir had been the brother-in-law of the shah. Evlendikten Through od Ezzat için Doleh Amir Kabir-in-Şah hukuku kardeşi olmuştu.

[ edit ] Constitutional Revolution [Değiştir] Anayasa Devrimi

Persia in 19th and 20th centuries. Persia 19. ve 20. yüzyıllarda.
Qajar-era currency bill featuring a depiction of Nasser al-Din Shah Qajar . Kaçar dönemi kambiyo senedi Nasser al bir tasviri-Din Şah featuring.

When Nasser al-Din Shah Qajar was assassinated by Mirza Reza Kermani in 1896, the crown passed to his son Mozaffar-e-din . Zaman Nasser al-Din Şah Mirza Rıza Kermani tarafından 1896 yılında öldürüldü, taç oğlu Mozaffar geçti-e-din. Mozaffar-e-din Shah was a moderate and kind, but also not a very effective ruler. Mozaffar-e-din Şah ılımlı ve nazik, değil aynı zamanda çok etkili bir hükümdarı. Royal extravagance and the absence of incoming revenues exacerbated financial problems. Royal savurganlık ve gelen gelirlerinin olmaması mali sorunları artırdı. The shah quickly spent two large loans from Russia, partly on trips to Europe. Şah hızla Rusya, Avrupa geziler kısmen iki büyük kredi geçirdi. Public anger fed on the shah's propensity for granting concessions to Europeans in return for generous payments to him and his officials. Kamu öfke Şah'ın eğilimi üzerine Avrupalılar onu ve onun yetkililerine cömert ödemeler karşılığında taviz verilmesi için beslenir. People began to demand a curb on royal authority and the establishment of the rule of law as their concern over foreign, and especially Russian, influence grew. İnsanlar kraliyet otoritesi bir frenlemek ve yabancı üzerindeki kaygıları olduğu hukukun üstünlüğü kurulmasını talep ve özellikle Rusya başladı etkisi büyüdü.

The shah's failure to respond to protests by the religious establishment, the merchants, and other classes led the merchants and clerical leaders in January 1906 to take sanctuary from probable arrest in mosques in Tehran and outside the capital. Şah başarısız protestoları dini kuruluş, tüccarlar tarafından tepki ve diğer sınıflar Ocak 1906 Tahran'da cami olası tutuklama ve sermaye dışarıdan sığınmak için tüccar ve dini liderler yol açtı. When the shah reneged on a promise to permit the establishment of a "house of justice", or consultative assembly, 10,000 people, led by the merchants, took sanctuary in June in the compound of the British legation in Tehran. Zaman Şah adalet bir "ev" nin kurulması veya danışma meclisi, 10.000 kişi, tüccarlar önderliğinde, Haziran ayında Tahran'daki İngiliz elçilik ve karışımın kutsal aldı izin verecek bir sözü reneged. In August the shah, through the issue of a decree promised a constitution. Ağustos bir kararnamenin sorunu ile Şah olarak, bir anayasa sözü verdi. In October an elected assembly convened and drew up a constitution that provided for strict limitations on royal power, an elected parliament, or Majlis , with wide powers to represent the people, and a government with a cabinet subject to confirmation by the Majles. Ekim ayında seçilmiş bir meclis toplandı ve bir anayasaya göre kraliyet güç katı sınırlamalar, seçilmiş bir parlamento, ya da Meclis için sağlanan hazırladı, geniş yetkilere sahip insanları temsil etmek ve bir hükümet tarafından onay Majles bir kabine konu ile. The shah signed the constitution on December 30 , 1906 , but refusing to forfeit all of his power to the Majles, attached a caveat that made his signature on all laws required for their enactment. Şah Aralık 30, 1906 tarihinde, anayasayı imzaladı ama Majles için bütün gücü kaybetmek reddederek, tüm yasaları kendi yürürlüğe girmesi için gerekli imza yapılmış bir ihtar bağlı. He died five days later. Beş gün sonra öldü. The Supplementary Fundamental Laws approved in 1907 provided, within limits, for freedom of press, speech, and association, and for security of life and property. Tamamlayıcı Temel Kanunları 1907 yılında sağladığı sınırlar içinde onaylanan, basın, ifade özgürlüğü, ve dernek ve can ve mal güvenliği için. The Constitutional Revolution marked the end of the medieval period in Persia. Anayasa Devrimi İran'daki Ortaçağ döneminin sonunu. The hopes for constitutional rule were not realized, however. Anayasal kural için umut Ancak fark değildi.

Mozaffar-e-din Shah's son Mohammad Ali Shah (reigned 1907-09), who, through his mother, was also the grandson of Prime-Minister Amir Kabir (see before), with the aid of Russia, attempted to rescind the constitution and abolish parliamentary government. Mozaffar-e-din Şah'ın oğlu Muhammed Ali Şah (), kim, annesi ile de Başbakan ve torunu-Bakanı Amir Kabir idi (daha önce) bakın, Rusya'nın yardımıyla, 1.907-09 hüküm anayasa ve kaldırmaya çalıştı kaldıracağını parlamenter hükümet. After several disputes with the members of the Majlis, in June 1908 he used his Russian-officered Persian Cossacks Brigade to bomb the Majlis building, arrest many of the deputies, and close down the assembly. Meclis üyeleri ile çeşitli anlaşmazlıklar, Haziran 1908 yılında sonra o Meclis binası bomba için tutuklama milletvekillerinin, birçok Rus-officered Farsça Kazak Tugayı kullanılan ve montaj kapatma. Resistance to the shah, however, coalesced in Tabriz , Isfahan , Rasht , and elsewhere. Şah Direnci Ancak, Tebriz, İsfahan, Rasht, ve diğer yerlerde de birleşti. In July 1909, constitutional forces marched from Rasht and Isfahan to Tehran, deposed the shah, and re-established the constitution. Temmuz 1909 yılında, anayasal kuvvetler Rasht İsfahan ve Tahran, Şah Devrik kadar, yürüdü ve yeniden anayasa kurdu. The ex-shah went into exile in Russia. Eski Rusya Şah sürgüne gitti.

Although the constitutional forces had triumphed, they faced serious difficulties. Her ne kadar anayasal kuvvetler vardı zafer, onlar ciddi zorluklarla karşı karşıya. The upheavals of the Constitutional Revolution and civil war had undermined stability and trade. Anayasa Devrimi ayaklanmalar ve iç savaş istikrar ve ticaret zarar vardı. In addition, the ex-shah, with Russian support, attempted to regain his throne, landing troops in July 1910. Ayrıca, Rus desteği ile eski Şah, Temmuz 1910'da tahtını, açılış asker yeniden denedi. Most serious of all, the hope that the Constitutional Revolution would inaugurate a new era of independence from the great powers ended when, under the Anglo-Russian Agreement of 1907 , Britain and Russia agreed to divide Persia into spheres of influence. En önemlisi de umut Anayasa Devrimi'nin büyük güçlerin sona erdi zaman altında İngiliz-Rus Anlaşması 1.907, İngiltere ve Rusya ile etki alanlarını içine Persia bölmek için kabul bağımsızlık yeni bir dönem başlatıyoruz Ciddi. The Russians were to enjoy exclusive right to pursue their interests in the northern sphere, the British in the south and east; both powers would be free to compete for economic and political advantage in a neutral sphere in the center. Ruslar hakkının kuzey alanda kendi ilgi alanlarına yönelme zevk olsaydı, İngiliz güney ve doğusunda; hem güçlerin ekonomik ve siyasi avantaj için merkezi bir tarafsız alanda rekabet edebilmek için ücretsiz olacaktır. Matters came to a head when Morgan Shuster (also spelled Schuster), a United States administrator hired as treasurer general by the Persian government to reform its finances, sought to collect taxes from powerful officials who were Russian protégés and to send members of the treasury gendarmerie, a tax department police force, into the Russian zone. Konularda bir kafa zaman Morgan Shuster (ayrıca Schuster yazıldığından için), bir Amerika Birleşik Devletleri yönetici genel saymanı olarak Farsça hükümet tarafından kendi mali reform olan Rus öğrencilerinin olduğunu ve hazine jandarma üyeleri göndermek için güçlü yetkilileri vergi toplamak için aranan işe geldi , bir vergi departmanı polis gücü, Rusya bölgesine. When in December 1911 the Majlis unanimously refused a Russian ultimatum demanding Shuster's dismissal, Russian troops, already in the country, moved to occupy the capital. Zaman Aralık 1911 yılında Meclis oybirliğiyle, ülkenin zaten, bir Rus ültimatom Shuster görevden alınmasını, Rus askerlerinin talep reddedildi başkenti işgal taşındı. To prevent this, on December 20 Bakhtiari chiefs and their troops surrounded the Majles building, forced acceptance of the Russian ultimatum, and shut down the assembly, once again suspending the constitution. , Aralık tarihinde, 20 Bahtiyari şefleri ve asker Majles bina çevrili, Rus ültimatom kabul zorla Bunu önlemek için ve montaj kapatılması, bir kez daha anayasayı askıya.

[ edit ] Fall of the dynasty [Değiştir] hanedanı Güz

Qajar Shahs Kaçar Shahs

Soltan Ahmad Shah was born 21 January 1898 in Tabriz , and succeeded to the throne at age 11. Soltan Ahmet Şah Tebriz de, Ocak 21 1898 doğduğu ve tahta yaş 11 olarak başarılı. However, the occupation of Persia during World War I by Russian , British, and Ottoman troops was a blow from which Ahmad Shah never effectively recovered. Ancak, Rus, İngiliz ve Osmanlı askerleri tarafından Dünya Savaşı sırasında Persia işgal hangi Ahmet Şah etkili kurtarıldı asla bir darbe oldu.

In February 1921, Reza Khan , commander of the Persian Cossack Brigade , staged a coup d'état , becoming the effective ruler of Iran. Şubat 1921'de, Rıza Han, Farsça Kazak Tugayı komutanı, İran hükümdarı etkili olma bir darbe düzenlediler. In 1923, Ahmad Shah went into exile in Europe. 1923 yılında Ahmed Şah Avrupa sürgüne gitti. Reza Khan induced the Majlis to depose Ahmed Shah in October 1925, and to exclude the Qajar dynasty permanently. Rıza Han'ın Ekim 1925 Ahmed Şah tahttan indirmek ve Meclis indüklenen kalıcı Kaçar Hanedanı dışlamak için. Reza Khan was subsequently proclaimed Shah as Reza Shah Pahlavi , reigning from 1925 to 1941, Rıza Han'ın sonradan Rıza Şah Pehlevi gibi, 1925 den 1941 için hükümdarlık, Şah ilan edildi

Ahmad Shah died on 21 February 1930 in Neuilly-sur-Seine, France . Ahmet Şah Şubat 21 1930 tarihinde Neuilly yılında öldü-sur-Seine, Fransa.

[ edit ] Shahs of Persia, 1794-1925 [Değiştir] Shahs Pers, 1794-1925 ve

[ edit ] Qajar Royal Family [Değiştir] Kaçar Kraliyet Ailesi

The Qajar Imperial Family in exile is currently headed by the eldest descendant of Mohammad Ali Shah, Soltan Ali Mirza Qajar , while the Heir Presumptive to the Qajar throne is Mohammad Hassan Mirza II , the grandson of Mohammad Hassan Mirza , Soltan Ahmad Shah's brother and heir. Süre Heir presumptive Kaçar tahtına Muhammed Hassan II Mirza, Muhammed Hasan Mirza, Soltan Ahmed Şah'ın kardeşi ve mirasçısı torunu olan Kaçar İmparatorluk Aile sürgünde şu Mohammad Ali Şah, Soltan Ali Mirza Kaçar, bir büyüğü soyundan tarafından başkanlığında . Mohammad Hassan Mirza died in England in 1943, having proclaimed himself shah in exile in 1930 after the death of his brother in France. Muhammed Hasan Mirza İngiltere'de 1943 yılında, sahip öldü kendini sürgünde 1930 yılında Fransa'da kardeşinin ölümünden sonra şah ilan etti.

Today, the descendants of the Qajars often identify themselves as such and hold reunions to stay socially acquainted through the Kadjar Family Association . [ 18 ] Bugün, Qajars soyundan çoğu gibi tutun toplantıları gibi sosyal Kadjar Aile Birliği aracılığıyla tanışma kalmak için kendilerini tanımlamak. [18]

[ edit ] Qajar dynasty since 1925 [Değiştir] Kaçar hanedanı 1925 tarihinden bugüne

Heads of the Qajar Imperial Family Kaçar İmparatorluk Aile Başkanları

The headship of the Imperial Family is inherited by the eldest male descendant of Mohammad Ali Shah. İmparatorluk Aile müdürlük Mohammad Ali Şah en büyük erkek torunu tarafından devralınır.

Heirs Presumptive of the Qajar dynasty Mirasçılar presumptive Kaçar hanedanı

The Heir Presumptive is the Qajar heir to the Persian throne. Heir presumptive Farsça tahtın Kaçar varisidir.

[ edit ] Notable members of Qajar family [Değiştir] Kaçar Önemli bir üye aile

Politics Politika
Business
Literature Edebiyat
Music Müzik
Painting Resim
Popular culture Popüler kültür

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar

 1. ^ Homa Katouzian, "State and Society in Iran: The Eclipse of the Qajars and the Emergence of the Pahlavis", Published by IBTauris, 2006. ^ Homa Katouzian, "Devlet ve Toplum İran: Eclipse Qajars ve Pahlavis" nin Doğuşu, IBTauris, 2006 Yayınlandı. pg 327: "In post-Islamic times, the mother-tongue of Iran's rulers was often Turkic, but Persian was almost invariably the cultural and administrative language" 327 pg: "Post-İslam kez, anne-İran hükümdarlarının dil çoğu Türk, ama Farsça neredeyse kaçınılmaz kültürel ve idari dil oldu"
 2. ^ Homa Katouzian, "Iranian history and politics", Published by Routledge, 2003. ^ Homa Katouzian, "İran tarih ve siyaset", Routledge, 2003 Published by. pg 128: " Indeed, since the formation of the Ghaznavids state in the tenth century until the fall of Qajars at the beginning of the twentieth century, most parts of the Iranian cultural regions were ruled by Turkic-speaking dynasties most of the time. At the same time, the official language was Persian, the court literature was in Persian, and most of the chancellors, ministers, and mandarins were Persian speakers of the highest learning and ability " 128 pg: "Gerçekten de, yirminci yüzyılın başında Qajars sonbaharında kadar onuncu yüzyılda Gazneliler'e devletin oluşumu bu yana İran kültür bölgelerini birçok yerinde Türk tarafından idare edildi çoğu zaman hanedan konuşma. At Aynı zamanda, resmi dil Farsça, mahkeme edebiyat Farsça yılında oldu ve Başbakanları, bakanları, ve en mandalina vardı en yüksek öğrenme ve kabiliyetinin Farsça hoparlörleri "
 3. ^ Law, Henry DG (1984) " Modern Persian Prose (1920s-1940s) "in Ricks, Thomas M. Critical perspectives on modern Persian literature Washington, DC: Three Continents Pressp. 132 ISBN 0914478958 , 9780914478959 http://books.google.com/books?id=7PFjAAAAMAAJ "cited in Babak, Vladimir; Vaisman, Demian; Wasserman, Aryeh. "Political Organization in Central Asia and Azerbaijan" : During most of the Qajar rule, Turkish was the principal language spoken at the court, while Persian was the predominantly literary language. " ^ Hukuku, Henry DG (1984) "Modern Farsça Nesir (1920s-1940)" Ricks, modern Fars edebiyatı, Washington, DC: Üç Kıta Pressp Doğum Thomas M. Eleştirel Yaklaşımlar. 132 ISBN 0914478958, 9780914478959 http://books.google .com / kitaplar? id = 7PFjAAAAMAAJ "Babak Vladimir belirtilmiş; Vaisman, Demian; Wasserman Aryeh." Siyasi Teşkilat Orta Asya ve Azerbaycan'da ": Kaçar yönetiminin en sırasında, Türk temel dil Mahkemede konuşulan oldu Farsça ise ağırlıklı olarak edebi dili oldu. "
 4. ^ a b Abbas Amanat, The Pivot of the Universe: Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1831-1896, IBTauris, pp 2-3; " In the 126 years between the fall of the Safavid state in 1722 and the accession of Nasir al-Din Shah, the Qajars evolved from a shepherd-warrior tribe with strongholds in northern Iran into a Persian dynasty.. " ^ A b Abbas Amanat, Evrenin Pivot: Nasir Al-Din Şah ve İran Monarşi, 1831-1896, IBTauris, s. 2-3; "1722 yılında Safevi devletinin güz arasında 126 yıl içinde nasir al katılım-Din Shah, Qajars bir çoban evrimleştiği kuzey İran'da kaleleri ile savaşçı kabile Farsça bir hanedanı içine .. "
 5. ^ Rice, Edward, Captain Sir Richard Francis Burton , (Da Capo Press, 1990), 114. ^ Rice, Edward, Kaptan Sir Richard Francis Burton (Da Capo Press, 1990), 114.
 6. ^ Qajar Dynasty on Encyclopædia Britannica ^ Kaçar Hanedanı Britannica Ansiklopedisi Doğum
 7. ^ Genealogy and History of Qajar (Kadjar) Rulers and Heads of the Imperial Kadjar House ^ Şecere ve Kaçar Tarihi (Kadjar) yöneticileri ve İmparatorluk Kadjar Evi Başkanları
 8. ^ a b c d Cyrus Ghani. Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power , IB Tauris, 2000, ISBN 1860646298 , p. ^ A b c d Cyrus Ghani. İran ve Rıza Şah Rise: Gönderen Kaçar daralt Pehlevi Güç, IB Tauris, 2000, ISBN 1860646298, s. için 1 1
 9. ^ William Bayne Fisher. Cambridge History of Iran , Cambridge University Press, 1993, p. Iran, Cambridge University Press, 1993, s. of ^ William Bayne Fisher. Cambridge History 344, ISBN 0521200946 344, ISBN 0521200946
 10. ^ Encyclopedia Iranica. ^ Encyclopedia Iranica. The Qajar Dynasty. Kaçar Hanedanlığı. Online Edition Online Edition
 11. ^ KM Röhrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. ^ KM Röhrborn, Provinzen Zentralgewalt Persiens im 16 und. und 17. und 17. Jahrhundert, Berlin, 1966, p. Jahrhundert, Berlin, 1966, s. 4 4
 12. ^ Encyclopedia Iranica. ^ Encyclopedia Iranica. Ganja. Ganja. Online Edition Online Edition
 13. ^ Nikki R. Keddie. ^ Nikki R. Keddie. "The Iranian Power Structure and Social Change 1800-1969: An Overview", International Journal of Middle East Studies , Vol. "İran Güç Yapı ve Sosyal Değişme 1800-1969 Genel Bir Bakış", International Journal of Middle East Studies, Vol. 2, No. 1. 2, No 1. (Jan., 1971), p. (Ocak, 1971), s. 4 4
 14. ^ Ira Marvin Lapidus. A History of Islamic Societies , Cambridge University Press, 2002, ISBN 0521779332 , p. ^ Ira Marvin Lapidus. İslam Toplumları, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0521779332, s. A History of 469. 469.
 15. ^ ^
  " " Even when rulers on the plateau lacked the means to effect suzerainty beyond the Aras, the neighboring Khanates were still regarded as Iranian dependencies . Naturally, it was those Khanates located closes to the province of Azarbaijan which most frequently experienced attempts to re-impose Iranian suzerainty : the Khanates of Erivan, Nakhchivan and Qarabagh across the Aras, and the cis-Aras Khanate of Talish, with its administrative headquarters located at Lankaran and therefore very vulnerable to pressure, either from the direction of Tabriz or Rasht. Beyond the Khanate of Qarabagh, the Khan of Ganja and the Vali of Gurjistan (ruler of the Kartli-Kakheti kingdom of south-east Georgia), although less accessible for purposes of coercion, were also regarded as the Shah's vassals , as were the Khans of Shakki and Shirvan, north of the Kura river . The contacts between Iran and the Khanates of Baku and Qubba, however, were more tenuous and consisted mainly of maritime commercial links with Anzali and Rasht. The effectiveness of these somewhat haphazard assertions of suzeiranty dependend on the ability of a particular Shah to make his will felt, and the determination of the local khans to evade obligations they regarded as onerous." The Cambridge history of Iran By William Bayne Fisher, Published by Cambridge University Press, 1991, pp. "Bile yaylasında yöneticiler etkisi hükümdarlık için Aras, komşu Khanates hala İran bağımlılık olarak kabul edildi ötesinde anlamı yoktu. Doğal olarak, bu o Khanates bulunduğu Azerbaycan olan en sık girişimlerine yeniden-İran empoze deneyimli eyalete kapatır hükümdarlık: Aras arasında Erivan, Nahçıvan ve Qarabagh ve Khanates ve cis-Aras Hanlığı Talish ile, idari merkez ile Lenkeran bulunan ve bu nedenle çok baskı açık, ya Tebriz veya Rasht yönünden. Hanlığı'nın Beyond Kartli Qarabagh, Karaca Gence ve Vali Gurjistan üzerinden (cetvel-güney-doğu Kaheti krallığı Gürcistan), ancak daha az zorlama amacıyla, erişilebilir da Şah'ın vasalları olarak olarak Hanları Shakki ve Şirvan ile kabul edildi edildi , kuzey Kura nehrinin. İran ve Khanates Bakü ve Qubba arasındaki kişiler, ancak daha ince olduğunu ve Anzali ve Rasht ile deniz ticari bağlantılar çoğunlukla oluşuyordu. yeteneği üzerinde suzeiranty dependend bu biraz gelişigüzel iddialarının etkinliği Belirli bir Şah vasiyeti hissetti ve yerel hanları belirlenmesi onlar gibi zahmetli kabul yükümlülükleri kurtulmak için yapmak. "William Bayne Fisher tarafından İran Cambridge tarih, Cambridge University Press, 1991, s. tarafından yayınlanmıştır. 145-146 145-146 "
 16. ^ qajar13 ^ Qajar13
 17. ^ qajar11 ^ Qajar11
 18. ^ http://www.kadjarfamily.org/ ^ Http://www.kadjarfamily.org/

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar------------------------------------
Rumeli Beylerbeyliği Arşivi

Share/Save/Bookmark

Urumeli vilayeti celilesi Osmanlının kalbidir.(Türkçe:Manastır/Yunanlar ve Sırplar ve Bulgarlar Bitola olarak değiştirilmiştir. Muhtemelen manas'tan geliyor. Ahalinin şiir yeteneğive kırgızlara fiziki benzerliği ilginç) ,

Blog Listem